GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 - 62 / 25.07.2017 г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 25.07.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Силвия Петранова Кирилова – заявление с вх. № СД 01-62/25.07.2017 г. за недвижим имот, намиращ се в гр. Провадия, обл. Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 170 кв.м., съставляващо част от планоснимачен номер 1738 в кв.52, включено в УПИ ХІХ – 1738 в кв. 52, находящо се гр. Провадия, ул. „Детелина“ № 1, ведно с построените в това дворно място жилищна сграда със застроена площ от 70 кв.м., масивна сграда – лятна кухня със застроена площ от 35 кв.м., полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 20 кв.м., при граници и съседи: улица, УПИ ХVІII-1737, част от пл. № 1738, озеленяване.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.


За допълнителна информация :
тел.0518/47815, вътр.130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“

инж. Пеньо Георгиев Ганев
Началник отдел „УТЕОС“Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®