GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление с входящ № СД 01 - 78 / 09.08.2017 г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, Община Провадия – отдел „УТЕОС” обявява на заинтересованите лица, че на 09.08.2017г. е започнало административно производство за заверка на молба – декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:
Производството е по инициатива на Янко Илиев Янев – заявление с вх. № СД 01-78 / 09.08.2017 г. за недвижими имоти, намиращи се в с. Кривня, общ..Провадия, обл. Варна, а именно:
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 830 кв.м., съставляващо УПИ ІІІ - 16 в кв.91 по плана на с. Кривня, при граници и съседи: улица, УПИ ІV – 15, УПИ V – 36, УПИ VІІ – 35, УПИ VІІІ – 35, УПИ ХІІ – 17.
ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 280 кв.м., съставляващо УПИ Х - 275 в кв.71 по плана на с. Кривня, в едно с построените в това дворно място жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 40 кв.м. и навес без оградни стени на един етаж със застроена площ от 36 кв.м., при граници и съседи: улица, улица, УПИ ХІ – 275, УПИ ХІІ – 274, УПИ VІІІ – 276, УПИ ІХ – 276.
ДВОРНО МЯСТО с площ от 830 кв.м., съставляващо УПИ ХІ - 275 в кв.71 по плана на с. Кривня, в едно с построените в това дворно място жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 73 кв.м., ведно с прилежащото й мазе със застроена площ от 16 кв.м., гараж на един етаж със застроена площ от 12 кв.м., лятна кухня на един етаж със застроена площ от 75 кв.м. и стопанска постройка на един етаж със застроена площ от 30 кв.м., при граници и съседи: улица, УПИ Х – 275, УПИ ХІІ – 274.
На основание чл.34, ал. 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаването на настоящото писмо или от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия, може да правите писмени искания и възражения.
На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Провадия.


За допълнителна информация :
тел.0518/47815, вътр.130
С. Петров – Ст.специалист „УТЕОС“

инж. Пеньо Георгиев Ганев
Началник отдел „УТЕОС“


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®