GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обява за среща за обществено обсъждане


Обява за среща за обществено обсъждане

“ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис III” № 201
На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Изграждане на Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна” до п/ст „Бургас”
Срещите ще се проведат на 01.11.2017 г.
от 10,00 часа в сградата на НЧ „Илия Добрев 1899” с. Манастир
от 12,00 часа в Клуб на пенсионера „Втора младост” с. Житница
от 14,00 часа в сградата на НЧ „Пробуда 1927” с. Бозвелийско
от 16,00 часа в Клуб на пенсионера „Шеремет” с. Бързица
Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие, е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9,00 до 12,00 часа и от 14,00 до 17,00 часа в:
Община Провадия, ет. 1, ст. 105, кметство с. Манастир, кметство с. Житница, кметство с. Бозвелийско, кметство с. Бързица, както и на официалната интернет страница на Инвеститора на следния адрес: тук
Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада
за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите на адрес:тук
Писмени становища могат да се предоставят:
1. Община Провадия, гр. Провадия 9200, ул. „Дунав” № 39, e-mail: delo@provadia.bg
2. Кметство с. Манастир, община Провадия, e-mail: kmetstvo_manastir@abv.bg
3. кметство с. Житница, община Провадия, e-mail: kmetstvo.jitnisa@abv.bg
4. Кметство с. Бозвелийско, община Провадия, e-mail: kmetstvo_bozveliisko@abv.bg
5. Кметство с. Бързица, община Провадия, e-mail: kmetstvo_barzitca@abv.bg
6. Регионална инспекция по околната среда и водите-Варна, ул. „Ян Палах” № 4
или на срещите за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:
Ангелин Цачев, тел.: 0889 635326


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®