GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявление за издадено разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ, гр.Провадия СПЗ-III, УПИ V-349 и УПИ VI-349 в кв.3


Община Провадия , област Варна на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че със заповед № 2952/10.10.2017г. на Кмета на Община Провадия е дадено разрешение на Красимир Сашев Радев от гр. Провадия за изменение на ПУП–ПРЗ /подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ по чл. 135 ал. 3 и ал. 4 , т. 1 от ЗУТ за УПИ V-349 и УПИ VІ- 349 в кв. 3 по плана на гр. Провадия СПЗ – ІІІ ти етап, с който двата парцела се обединяват в един нов УПИ VІІ -349 „ за обществено обслужващи и складови дейности” и се определя устройствения режим, начин и характер на застрояване в имота.

инж. ФИЛЧО ФИЛЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®