GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2016 – ОП – 3/06.04.2016 г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт общинска пътна мрежа, в т.ч: Път VAR 1003 /III-9044/ - Синдел – Царевци – граница общ. (Аврен – Провадия) – Житница /III-9004/; Път VAR 1215 /III-208/ Провадия – Добрина – Манастир – граница


Инфорнация по чл.22Б ал.2 т.16 ЗОП Строителство и стр. машини ЕООД.PDF - 25-11-2016 13:45:55
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2016 година.pdf - 21-11-2016 14:38:37
Информация по чл.22Б, ал.2, т.15 от ЗОП от 31.10.2016 год..pdf - 31-10-2016 14:09:12
Пътища АД,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 08-08-2016 14:05:36
Хидрострой,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 08-08-2016 14:05:18
Пътища и мостове ЕООД,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 08-08-2016 14:05:08
Инжстройинженеринг ЕООД,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 08-08-2016 14:05:01
Строителство и строителни машини,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 08-08-2016 14:04:51
Строителство и строителни машини ,Инф.чл.22Б,АЛ.2,т.9 от ЗОП.pdf - 05-08-2016 10:13:38
Пътища АД, Инф.чл.22Б,Ал.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 05-08-2016 10:13:13
Договор №48 от 26.07.2016г.pdf - 28-07-2016 14:33:52
Заповед № 1785 от 21.06.2016г. за класиране на участниците.pdf - 21-06-2016 12:51:00
Протокол № 3 от 17.06.2016г. от работата на комисията.pdf - 21-06-2016 12:50:47
Протокол № 2 от 18.05.2016г. от работата на комисията.pdf - 21-06-2016 12:50:32
Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf - 14-06-2016 13:44:34
протокол 1 от 05.05.2016г.pdf - 11-05-2016 10:52:56
Образец № 19 - ЗИФОДРЮПДР.doc - 06-04-2016 17:40:37
Образец № 18 - Д. специализирана техника.doc - 06-04-2016 17:40:29
Образец № 17 - Д. запознаване с обекта.doc - 06-04-2016 17:40:19
Образец № 16 - Д. 56.1.11.doc - 06-04-2016 17:40:09
Образец № 15 - Проект договор.doc - 06-04-2016 17:39:59
Образец № 14 - Ценово предложение.doc - 06-04-2016 17:39:50
Образец № 13 - Техн. предложение.doc - 06-04-2016 17:39:32
Образец № 12 - Д. 33.4.doc - 06-04-2016 17:39:17
Образец № 11 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 06-04-2016 17:39:09
Образец № 10 - Банкова гаранция участие.doc - 06-04-2016 17:39:00
Образец № 9 - Списък 55.1.2-строителство.doc - 06-04-2016 17:38:51
Образец № 8- Д. подизпълнител.doc - 06-04-2016 17:38:38
Образец № 7 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 06-04-2016 17:38:17
Образец № 6 - Д. 55.7.doc - 06-04-2016 17:38:08
Образец № 5 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 06-04-2016 17:37:58
Образец № 4 - Д. 47.9.doc - 06-04-2016 17:37:48
Образец № 3- Представяне на участника.doc - 06-04-2016 17:37:34
Образец № 2- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 06-04-2016 17:37:26
Образец № 1 - Оферта.doc - 06-04-2016 17:37:18
Методика за оценка на офертите.pdf - 06-04-2016 17:36:59
Указания към участниците.pdf - 06-04-2016 17:36:45
Специфични изисквания и указания.pdf - 06-04-2016 17:36:22
Техн. проект Път VAR 2220.rar - 06-04-2016 17:28:40
Техн. проект Път VAR 1003.rar - 06-04-2016 15:37:07
Техн. проект Път VAR 1215.rar - 06-04-2016 15:36:10
Приложения към техническа спецификация-КСС.rar - 06-04-2016 15:35:29
Приложения към техническа спецификация-Инструкция.pdf - 06-04-2016 15:35:20
Техническа спецификация.pdf - 06-04-2016 15:33:38
Обявление за обществена поръчка.pdf - 06-04-2016 15:24:48
Решение.pdf - 06-04-2016 15:23:35


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®