GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2016 – ОП – 8/14.04.2016 г. - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на улица – тупик /ул. „Скобелев“/, кв.68, гр. Провадия – част „Пътна””


Инф.чл.22Б, АЛ.2, Т.16 ,Пътища и мостове ЕООД- Тупик -Част Пътна.pdf - 10-02-2017 14:20:31
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.01.2017год.pdf - 20-01-2017 15:46:00
Информация по чл.22Б ал.2 т.15 от ЗОП от 10.01.2017 година.pdf - 10-01-2017 18:06:33
Пътища и мостове ЕООД- част Пътна,Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 16-08-2016 14:45:10
Пътища и мостове ЕООД, Инф.чл.22Б,АЛ.2,Т.9 от ЗОП.pdf - 08-08-2016 14:39:37
Договор № 44 от 18.07.2016год.pdf - 22-07-2016 13:17:27
Заповед №1832 от 24.06.2016г. за класиране на участниците.pdf - 24-06-2016 15:27:15
Протокол №2 от 26.05.2016г. от работата на комисията.pdf - 24-06-2016 15:27:07
Протокол №1 от13.05.2016г. от работата на комисията.pdf - 24-06-2016 15:26:57
Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf - 17-05-2016 14:54:55
- 17-05-2016 14:54:39
Образец № 18 - ЗИФОДРЮПДР.doc - 14-04-2016 17:42:37
Образец №17 - Д. специализирана техника.doc - 14-04-2016 17:42:12
Образец №16 - Д. запознаване с обекта.doc - 14-04-2016 17:41:54
Образец № 15 - Д. 56.1.11.doc - 14-04-2016 17:41:37
Образец № 14 - Проект договор.doc - 14-04-2016 17:41:19
Образец № 13 - Ценово предложение.doc - 14-04-2016 17:41:05
Образец № 12 - Техн. предложение.doc - 14-04-2016 17:40:43
Образец № 11 - Д. 33.4.doc - 14-04-2016 17:40:13
Образец № 10 - Банкова гаранция изпълнение.doc - 14-04-2016 17:39:54
Образец № 9 - Банкова гаранция участие.doc - 14-04-2016 17:39:39
Образец № 8 - Списък 55.1.2-строителство.doc - 14-04-2016 17:39:13
Образец № 7- Д. подизпълнител.doc - 14-04-2016 17:38:50
Образец № 6 - Д.56.1.8 подизпълнител.doc - 14-04-2016 17:38:32
Образец № 5 - Д. 55.7.doc - 14-04-2016 17:38:03
Образец № 4 - Д.56.1.12 условия на договор.doc - 14-04-2016 17:37:44
Образец № 3 - Д. 47.9.doc - 14-04-2016 17:37:01
Образец № 2- Представяне на участника.doc - 14-04-2016 17:36:30
Образец № 1- Списък документите съдържащи се в офертата.doc - 14-04-2016 17:35:22
Работен проект Изграждане на тупик в гр. Провадия.rar - 14-04-2016 17:35:05
Приложение към техническа спецификация - КСС.pdf - 14-04-2016 17:30:48
Приложение към техническа спецификация - инструкция.pdf - 14-04-2016 17:30:31
Техническа спецификация.pdf - 14-04-2016 17:29:29
Методика за оценка на офертите.pdf - 14-04-2016 17:27:08
Указания към участниците.pdf - 14-04-2016 17:27:01
Специфични изисквания и указания.pdf - 14-04-2016 17:15:02
Обявление за обществена поръчка.pdf - 14-04-2016 17:14:51
Решение.pdf - 14-04-2016 17:14:26


НазадОбяви, съобщения

Обявление за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР 2014-2020
Обявление за провеждане на подбор на персонал...
повече..

Списък на класираните и на предложените за назначаване кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®