GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2016 - ОП - 10/15.07.2016г. Събиране на оферти с обява с предмет: „Изработване на технически проекти за реконструкция на общински пътища и улична мрежа в община Провадия, съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 година за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“ с три обособени позиции: Първа обо


Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2016г по І-ва обособена позиция.pdf - 21-11-2016 14:32:56
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 21.11.2016г по ІІ-ра обособена позиция..pdf - 21-11-2016 14:32:49
Договор № 56 от 24.08.2016год..pdf - 15-09-2016 15:58:11
Договор № 55 от 24.08.2016год..pdf - 15-09-2016 15:57:44
Договор № 54 от 24.08.2016год..pdf - 15-09-2016 15:57:18
Протокол №2 от 08.08.2016г. от работата на комисията.pdf - 09-08-2016 15:36:36
Протокол №1 от 26.07.2016г. от работата на комисията.pdf - 28-07-2016 14:38:36
Проект на договор.docx - 15-07-2016 15:10:10
Образци на документи.doc - 15-07-2016 15:10:03
Ситуация улица гр. Провадия.pdf - 15-07-2016 14:51:24
Ситуация път VAR 2217.pdf - 15-07-2016 14:45:53
Ситуация път VAR 2216.pdf - 15-07-2016 14:45:34
Ситуация VAR 2219.pdf - 15-07-2016 14:45:13
Ситуация VAR 1211.pdf - 15-07-2016 14:44:55
Техническа спецификация.pdf - 15-07-2016 14:44:35
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП.pdf - 15-07-2016 14:44:23
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП.pdf - 15-07-2016 14:44:16


НазадОбяви, съобщения

Обявление за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР 2014-2020
Обявление за провеждане на подбор на персонал...
повече..

Списък на класираните и на предложените за назначаване кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®