GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2016-ОП-17/28.09.2016 г.: Открита състезание по ЗОП с предмет: „„Изготвяне на обследване на жилищна сграда, находяща се на територията на гр. Провадия “ с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по


Договор № 6 от 27.01.2017год..pdf - 24-02-2017 13:59:00
Договор № 5 от 27.01.2017год..pdf - 24-02-2017 13:58:09
Заповед № 3746 от 19.12.2016 год. за класиране на участниците.pdf - 19-12-2016 15:28:00
Доклад за резултата от работата на комисията с вх.№ ВД-506 от 19.12.2016г..pdf - 19-12-2016 15:27:43
Протокол № 4 от 13.12.2016 година от работата на комисията.pdf - 19-12-2016 15:27:06
Протокол № 3 от 03.12.2016 година от работата на комисията.pdf - 19-12-2016 15:26:10
Протокол № 2 от 29.11.2016 година от работата на комисията.pdf - 19-12-2016 15:25:33
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения.pdf - 29-11-2016 14:18:06
Протокол №1 от 04.11.2016 г. за работата на комисията.pdf - 17-11-2016 16:01:10
Разяснения относно постъпили запитвания.pdf - 03-10-2016 16:57:49
Образци на документи.doc - 28-09-2016 15:23:21
Проект договор по Втора об. позиция.doc - 28-09-2016 15:23:14
Проект договор по Първа об. позиция.doc - 28-09-2016 15:23:08
Условия за участие и указания за подготовка на образците.pdf - 28-09-2016 15:23:00
Техническа спецификация.pdf - 28-09-2016 15:22:46
Обявление за поръчка.pdf - 28-09-2016 15:21:05
Решение за откриване на процедура.pdf - 28-09-2016 15:20:53


НазадОбяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 - 97/02.12.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 95/27.11.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

ИП „Приемно предавателна (базова) станция № 4314, върху сграда находяща се в УПИ II, кв. 20 по плана на гр. Провадия с административен адевс ул. „Шипка” № 16 Възложител:„Теленор България” ЕАД
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл....
повече..

Заповед № 3516/28.11.2019г.
З А П О В Е Д № 3516 гр. Провадия 28.11.2019 г. На основание чл.44, ал.1,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®