GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2016-ОП-17/28.09.2016 г.: Открита състезание по ЗОП с предмет: „„Изготвяне на обследване на жилищна сграда, находяща се на територията на гр. Провадия “ с две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по


Договор № 6 от 27.01.2017год..pdf - 24-02-2017 13:59:00
Договор № 5 от 27.01.2017год..pdf - 24-02-2017 13:58:09
Заповед № 3746 от 19.12.2016 год. за класиране на участниците.pdf - 19-12-2016 15:28:00
Доклад за резултата от работата на комисията с вх.№ ВД-506 от 19.12.2016г..pdf - 19-12-2016 15:27:43
Протокол № 4 от 13.12.2016 година от работата на комисията.pdf - 19-12-2016 15:27:06
Протокол № 3 от 03.12.2016 година от работата на комисията.pdf - 19-12-2016 15:26:10
Протокол № 2 от 29.11.2016 година от работата на комисията.pdf - 19-12-2016 15:25:33
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения.pdf - 29-11-2016 14:18:06
Протокол №1 от 04.11.2016 г. за работата на комисията.pdf - 17-11-2016 16:01:10
Разяснения относно постъпили запитвания.pdf - 03-10-2016 16:57:49
Образци на документи.doc - 28-09-2016 15:23:21
Проект договор по Втора об. позиция.doc - 28-09-2016 15:23:14
Проект договор по Първа об. позиция.doc - 28-09-2016 15:23:08
Условия за участие и указания за подготовка на образците.pdf - 28-09-2016 15:23:00
Техническа спецификация.pdf - 28-09-2016 15:22:46
Обявление за поръчка.pdf - 28-09-2016 15:21:05
Решение за откриване на процедура.pdf - 28-09-2016 15:20:53


НазадОбяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..

СПИСЪК на класираните и на предложените за назначаване кандидати след процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия”, обявена м. юли 2019г.
Повече тук
повече..

Списък на допуснатите до Етап 2 кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®