GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2016 – ОП – 18/13.10.2016 г. – Публично състезание по ЗОП с предмет:„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през 2017 година” с пет обособени позиции: Първа обособена позиция:Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа: ПътVAR 2220 - /разклон III – 731/ - Храброво


Договор № 86 от 21.12.2016г..pdf - 20-01-2017 14:04:16
Договор № 85 от 21.12.2016г..pdf - 20-01-2017 14:03:23
Договор № 84 от 21.12.2016г..pdf - 20-01-2017 14:02:26
Договор № 83 от 21.12.2016г..pdf - 20-01-2017 14:02:10
Договор № 82 от 21.12.2016г..pdf - 20-01-2017 14:01:54
Заповед № 3382 от 24.11.2016 година за класиране на участниците.pdf - 24-11-2016 15:16:30
Доклад с № ВД -441 от 24.11.2016 година от работата на комисията.pdf - 24-11-2016 15:15:43
Протокол № 3 от 24.11.2016 година от работата на комисията.pdf - 24-11-2016 15:14:47
Протокол № 2 от 18.11.2016 година от работата на комисията.pdf - 24-11-2016 15:13:38
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 21-11-2016 14:28:29
Протокол №1- от работата на комисията.pdf - 10-11-2016 14:00:15
Разяснения относно постъпили запитвания по обществена поръчка.pdf - 21-10-2016 15:25:47
Образци на документи.doc - 13-10-2016 15:13:04
Проект договор.doc - 13-10-2016 15:06:01
Условия за участие и указания за подготовка на образците.pdf - 13-10-2016 15:05:27
Приложение към техническа спецификация - план за зимно поддържане на общинска пътна мрежа.pdf - 13-10-2016 15:05:16
Техническа спецификация.pdf - 13-10-2016 15:05:01
Решение за откриване на процедура.pdf - 13-10-2016 15:04:53
Обявление за поръчка.pdf - 13-10-2016 15:04:39


НазадОбяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 - 97/02.12.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 95/27.11.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

ИП „Приемно предавателна (базова) станция № 4314, върху сграда находяща се в УПИ II, кв. 20 по плана на гр. Провадия с административен адевс ул. „Шипка” № 16 Възложител:„Теленор България” ЕАД
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл....
повече..

Заповед № 3516/28.11.2019г.
З А П О В Е Д № 3516 гр. Провадия 28.11.2019 г. На основание чл.44, ал.1,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®