GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2016 – ОП – 18/13.10.2016 г. – Публично състезание по ЗОП с предмет:„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през 2017 година” с пет обособени позиции: Първа обособена позиция:Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа: ПътVAR 2220 - /разклон III – 731/ - Храброво


Договор № 86 от 21.12.2016г..pdf - 20-01-2017 14:04:16
Договор № 85 от 21.12.2016г..pdf - 20-01-2017 14:03:23
Договор № 84 от 21.12.2016г..pdf - 20-01-2017 14:02:26
Договор № 83 от 21.12.2016г..pdf - 20-01-2017 14:02:10
Договор № 82 от 21.12.2016г..pdf - 20-01-2017 14:01:54
Заповед № 3382 от 24.11.2016 година за класиране на участниците.pdf - 24-11-2016 15:16:30
Доклад с № ВД -441 от 24.11.2016 година от работата на комисията.pdf - 24-11-2016 15:15:43
Протокол № 3 от 24.11.2016 година от работата на комисията.pdf - 24-11-2016 15:14:47
Протокол № 2 от 18.11.2016 година от работата на комисията.pdf - 24-11-2016 15:13:38
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 21-11-2016 14:28:29
Протокол №1- от работата на комисията.pdf - 10-11-2016 14:00:15
Разяснения относно постъпили запитвания по обществена поръчка.pdf - 21-10-2016 15:25:47
Образци на документи.doc - 13-10-2016 15:13:04
Проект договор.doc - 13-10-2016 15:06:01
Условия за участие и указания за подготовка на образците.pdf - 13-10-2016 15:05:27
Приложение към техническа спецификация - план за зимно поддържане на общинска пътна мрежа.pdf - 13-10-2016 15:05:16
Техническа спецификация.pdf - 13-10-2016 15:05:01
Решение за откриване на процедура.pdf - 13-10-2016 15:04:53
Обявление за поръчка.pdf - 13-10-2016 15:04:39


НазадОбяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..

СПИСЪК на класираните и на предложените за назначаване кандидати след процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия”, обявена м. юли 2019г.
Повече тук
повече..

Списък на допуснатите до Етап 2 кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®