GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2016 – ОП – 20/21.11.2016 г. – Публично състезание по ЗОП с предмет: „Периодична доставка на строителни материали и инструменти и електроматериали за нуждите на Община Провадия” с две обособени позиции: Първа обособена позиция: Периодична доставка на строителни материали и инструменти за нуждите на


Договор № 9 от 24.02.2017год..pdf - 14-03-2017 19:26:27
Договор № 8 от 20.02.2017год..pdf - 14-03-2017 19:24:42
Заповед № 114 от 16.01.2017.pdf - 16-01-2017 15:29:55
Доклад от работата на комисията до Възложителя.pdf - 16-01-2017 15:29:41
Протокол №4 от 11.01.2017г..pdf - 16-01-2017 15:29:16
Протокол №3 от 03.01.2017г.pdf - 16-01-2017 15:28:47
Протокол №2 от 23.12.2016г.pdf - 16-01-2017 15:28:27
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 27-12-2016 17:22:38
Протокол №1 от 13.12.2016г от работата на комисията.pdf - 14-12-2016 15:22:51
Решение за одобрение на обявление за изменение или допъл. информация.pdf - 25-11-2016 14:15:52
Образци на документи.doc - 21-11-2016 15:59:01
Проект на договор по об. позиция №2.doc - 21-11-2016 15:58:44
Проект на договор по об. позиция №1.doc - 21-11-2016 15:58:35
Техническа спецификация.pdf - 21-11-2016 15:57:41
Методика за оценка на офертите.pdf - 21-11-2016 15:57:22
Условия за участие и указания за подготовка на образците.pdf - 21-11-2016 15:57:10
Обявление за поръчка.pdf - 21-11-2016 15:56:47
Решение за откриване на процедура.pdf - 21-11-2016 15:56:35


НазадОбяви, съобщения

Обявление за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР 2014-2020
Обявление за провеждане на подбор на персонал...
повече..

Списък на класираните и на предложените за назначаване кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®