GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2016 – ОП – 24/22.12.2016 г. „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителство) за обновяване на енергийна ефективност на сградата на Общински детски комплекс- Провадия, финансиран съгласно договор №BG16RFOP001-2.001-0025-C01 по Оперативна прог


Обявление за прекратена процедура по възлагане на обществена поръчка.pdf - 07-09-2017 13:33:24
Заповед №2325 от 15.08.2017година на Кмета на Община Провадия за прекратяване на процедурата.pdf - 15-08-2017 14:31:59
Заповед №1822 от 07.07.2017 г. на Кмета на Община Провадия за определяне на нов изпълнител.pdf - 07-07-2017 16:33:13
Заповед № 1461 от 07.06.2017година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 07-06-2017 16:09:46
Доклад с вх.№ 248 от 07.06.2017 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 07-06-2017 16:09:29
Протокол № 4 от 05.06.2017 година от работата на комисията.pdf - 07-06-2017 16:07:33
Протокол № 3 от 09.05.2017 година от работата на комисията.pdf - 07-06-2017 16:05:56
Протокол № 2 от 27.02.2017 година от работата на комисията.pdf - 07-06-2017 15:59:31
Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf - 30-05-2017 18:11:34
Протокол №1 от 30.01.2017 година от работата на комисията.pdf - 14-02-2017 13:26:01
Разяснения с изх.№РД 9100-97 от 17.01.2017г. относно постъпили запитвания.pdf - 17-01-2017 15:46:34
Образци на документи.doc - 27-12-2016 17:40:27
Проект договор за инженеринг.doc - 27-12-2016 17:35:10
Методика за определяне на комплексна оценка.pdf - 27-12-2016 17:32:39
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 27-12-2016 17:22:24
Част Архитектура на Общински детски комплекс - Провадия.pdf - 27-12-2016 17:15:42
Сертификат за енергийни характеристики.pdf - 27-12-2016 17:11:15
Резюме от Доклад за енергийна ефективност.pdf - 27-12-2016 17:00:48
Доклад от обследване за енергийна ефективност.pdf - 27-12-2016 17:00:35
Технически паспорт.pdf - 27-12-2016 17:00:09
Доклад за резултати от обследване за установяване на технически характеристики.pdf - 27-12-2016 16:59:27
Скица-виза за проектиране за сградата на ОДК - Провадия.pdf - 27-12-2016 16:59:09
Техническа спецификация.pdf - 27-12-2016 16:58:32
Условия за участие и указания за подготовка на образците.pdf - 27-12-2016 16:57:46
Обявление за поръчката.pdf - 27-12-2016 16:56:36
Решение за откриване на процедура.pdf - 27-12-2016 16:56:17


НазадОбяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 - 97/02.12.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 95/27.11.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

ИП „Приемно предавателна (базова) станция № 4314, върху сграда находяща се в УПИ II, кв. 20 по плана на гр. Провадия с административен адевс ул. „Шипка” № 16 Възложител:„Теленор България” ЕАД
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл....
повече..

Заповед № 3516/28.11.2019г.
З А П О В Е Д № 3516 гр. Провадия 28.11.2019 г. На основание чл.44, ал.1,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®