GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2016 – ОП – 25/22.12.2016 г. „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по време на строително-монтажните работи в сградата на Общински детски комплекс - Провадия по договор №BG16RFOP001-2.001-00


Обявление за възложена поръчка.pdf - 04-05-2017 19:09:02
Приложения договор - заличени.zip - 04-05-2017 19:05:29
Договор №23 от 04.04.2017година - заличен.pdf - 04-05-2017 18:51:42
Заповед № 601 от 06.03.2017година за класиране на участниците.pdf - 06-03-2017 13:03:32
Доклад с вх.№ 80 от 06.03.2017година за резултатите от работата на комисията.pdf.pdf - 06-03-2017 13:03:11
Протокол № 3 от 23.02.2017 година от работата на комисията.pdf - 06-03-2017 13:02:38
Протокол № 2 от 14.02.2017година от работата на комисията.pdf - 06-03-2017 13:01:49
съобщение за отваряне на предлагани ценови параметри- за сайт.pdf - 20-02-2017 11:56:38
Протокол № 1 от 30.01.2017 година от работата на комисията.pdf - 06-02-2017 13:50:26
Образци на документи.doc - 27-12-2016 16:55:40
Проект договор за инженеринг.doc - 27-12-2016 16:55:24
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 27-12-2016 16:54:57
Част Архитектура на Общински детски комплекс - Провадия.pdf - 27-12-2016 16:54:35
Сертификат за енергийни характеристики.pdf - 27-12-2016 16:54:16
Резюме от Доклад за енергийна ефективност.pdf - 27-12-2016 16:54:05
Доклад от обследване за енергийна ефективност.pdf - 27-12-2016 16:53:47
Технически паспорт.pdf - 27-12-2016 16:51:38
Доклад за резултати от обследване за установяване на технически характеристики.pdf - 27-12-2016 16:51:16
Скица-виза за проектиране за сградата на ОДК - Провадия.pdf - 27-12-2016 16:50:35
Техническа спецификация.pdf - 27-12-2016 16:49:55
Условия за участие и указания за подготовка на образците.pdf - 27-12-2016 16:45:54
Обявление за поръчка.pdf - 27-12-2016 16:45:30
Решение за откриване на процедура.pdf - 27-12-2016 16:44:47


НазадОбяви, съобщения

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 102/10.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61, ал....
повече..

Информация за преценяване необходимостта за ОВОС
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 107/20.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®