GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2016 – ОП-26/29.12.2016 година – Публично състезание по Закона за обществените поръчки с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проекти BG16RFOP001-2.001-0008-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Провадия”, BG


Допълнително споразумение №ОП-32 от 29.05.2018 г. по Четвърта обособена позиция.pdf - 28-06-2018 20:16:09
Допълнително споразумение №ОП-31 от 29.05.2018 г. по Втора обособена позиция.pdf - 28-06-2018 20:15:02
Допълнително споразумение №ОП-30 от 29.05.2018 г. по Първа обособена позиция.pdf - 28-06-2018 20:13:54
Договор №33 от 29.05.2017година.pdf - 25-06-2018 19:11:41
Договор № 21 от 03.04.2017година.pdf - 18-04-2017 15:37:09
Договор № 20 от 31.03.2017 година.pdf - 07-04-2017 15:36:47
Договор № 19 от 31.03.2017 година.pdf - 07-04-2017 15:35:48
Заповед № 883 от 04.04.2017година за класиране на участника по Обособена позиция №2.pdf - 04-04-2017 14:10:07
Заповед № 559 от 27.02.2017 година за класиране на участниците.pdf - 27-02-2017 13:46:56
Доклад с вх.№ 75 от 27.02.2017година за резултатите от работата на комисията.pdf - 27-02-2017 13:46:45
Протокол № 4 от 21.02.2017година от работата на комисията.pdf - 27-02-2017 13:46:29
Протокол № 3 от 13.02.2017година от работата на комисията.pdf - 27-02-2017 13:46:04
Протокол № 2 от 03.02.2017година от работата на комисията.pdf - 27-02-2017 13:45:44
Съобщение за отваряне на предлагани ценови параметри.pdf - 08-02-2017 15:00:15
Протокол №1 от 23.01.2017година.pdf - 26-01-2017 14:52:56
Образци на документи.doc - 29-12-2016 14:57:06
Проект договор по обособена позиция №4.doc - 29-12-2016 14:56:59
Проект договор по обособена позиция №3.doc - 29-12-2016 14:56:52
Проект договор по обособена позиция №2.doc - 29-12-2016 14:56:44
Проект договор по обособена позиция №1.doc - 29-12-2016 14:56:39
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 29-12-2016 14:56:29
Техническа спецификация.pdf - 29-12-2016 14:56:13
Условия за участие и указания за подготовка на образците.pdf - 29-12-2016 14:55:43
Обявление за поръчка.pdf - 29-12-2016 14:55:22
Решение за откриване на процедура.pdf - 29-12-2016 14:55:04


НазадОбяви, съобщения

Съобщение за осигуряване на обществен достъп по реда на чл. 41, ал.1 от Закона за подземните богатства до разрешение № 498/ 09.04.2019г. на „ЗСК- Девня” АД гр. Варна.
СЪОБЩЕНИЕ за осигуряване на обществен достъп по реда на чл. 41, ал.1...
повече..

„НКЖИ – ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ“ ШУМЕН Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в землищата на населените места с ЖП инфраструктура по график
Повече тук
повече..

Обевяване на Заповед № РД-180/11.03.2019г. на Министъра на Околната среда и водите за пожароопасен сезон за 2019г. и предписание на Директора на РИОСВ Варна
Заповедта тук
повече..

Обявление : На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадено разрешение за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ХІV-59, ХV-62 и част от ІХ-60 в кв. 4 по плана на с. Черковна, община Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варненска на основание чл....
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®