GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017 – ОП – 1/13.02.2017 г. „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителство) за обновяване на енергийна ефективност на сградата на Общинска администрация - Провадия, финансиран по ОПРР съгласно договор №BG16RFOP001-2.001-0008-C0001


Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх.№ РД9100-1001 от 21.06.2017 година.pdf - 21-06-2017 14:32:05
Протокол №1 от 22.03.2017 г. от работата на комисията.pdf - 30-05-2017 15:21:20
Разяснения с изх. № РД 9100-404 от 13.03.2017 година относно постъпили запитвания.pdf - 13-03-2017 13:43:46
Образци на документи.doc - 16-02-2017 14:33:09
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 16-02-2017 14:32:59
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 16-02-2017 14:32:37
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.pdf - 16-02-2017 14:32:18
Част Архитектура на админ. сграда на Община Провадия.pdf - 16-02-2017 14:31:57
Сертификат за енергийни характеристики.pdf - 16-02-2017 14:17:10
Резюме от доклад за обследване за енергийна ефективност.pdf - 16-02-2017 14:16:57
Доклад за обследване за енергийна ефективност.pdf - 16-02-2017 14:16:36
Технически паспорт.pdf - 16-02-2017 14:15:57
Доклад за обследване на технически характеристики.pdf - 16-02-2017 14:15:33
Скица - виза Сграда Община Провадия.pdf - 16-02-2017 14:15:03
Техническа спецификация.pdf - 16-02-2017 14:13:11
Условия за участие и указания за подготовка на офертите.pdf - 16-02-2017 14:12:38
Обявление за обществена поръчка.pdf - 16-02-2017 14:11:58
Решение №424 от 13.02.2017 година на Кмета на Община Провадия.pdf - 16-02-2017 14:11:31
Документация за ОП - заглавна и съдържание.pdf - 16-02-2017 14:11:16


Назад

Обяви, съобщения

Община Провадия започва пръскане срещу кърлежи
СЪОБЩЕНИЕ Община Провадия уведомява населението на град Провадия,...
повече..

Обявяване публичен търг с явно наддаване за продажба на имот №000258 землище с. Блъсково
Община Провадия –обявява публичен търг с явно наддаване на 11.07.2017г.....
повече..

Заповед №1648 / 21.06.2017 г. на Кмета на Община Провадия за пожаро - опасен сезон при прибиране на реколтата
Заповед № 1648 / 21.06.2017 г. на Кмета на Община Провадия
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 47 / 06.05.2017 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®