GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017 – ОП – 1/13.02.2017 г. „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителство) за обновяване на енергийна ефективност на сградата на Общинска администрация - Провадия, финансиран по ОПРР съгласно договор №BG16RFOP001-2.001-0008-C0001


Приложения към договор - част Архитектура.rar - 27-04-2018 19:46:34
Договор № ОП-18 от 18.04.2018година.pdf - 27-04-2018 19:44:08
Заповед № 3941 от 22.12.2017 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците и избор на изпълнител.pdf - 22-12-2017 19:54:51
Доклад от работата на комисията №ВД-714 от 22.12.2017 година.pdf - 22-12-2017 19:54:38
Протокол №5 от 15.12.2017 година от работата на комисията.pdf - 22-12-2017 19:54:27
Протокол №4 от 07.12.2017 година от работата на комисията.pdf - 22-12-2017 19:54:11
Информация при производство по обжалване с изх. №РД 0510-309 от 31.07.2017 г..pdf - 31-07-2017 15:31:14
Заповед № 1748 от 30.06.2017 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 30-06-2017 15:26:01
Доклад с вх.№ 332 от 30.06.2017 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 30-06-2017 15:25:32
Протокол №3 от 26.06.2017 година от работата на комисията.pdf - 30-06-2017 15:24:23
Протокол №2 от 14.06.2017 година от работата на комисията.pdf - 30-06-2017 15:21:22
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх.№ РД9100-1001 от 21.06.2017 година.pdf - 21-06-2017 14:32:05
Протокол №1 от 22.03.2017 г. от работата на комисията.pdf - 30-05-2017 15:21:20
Разяснения с изх. № РД 9100-404 от 13.03.2017 година относно постъпили запитвания.pdf - 13-03-2017 13:43:46
Образци на документи.doc - 16-02-2017 14:33:09
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 16-02-2017 14:32:59
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 16-02-2017 14:32:37
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.pdf - 16-02-2017 14:32:18
Част Архитектура на админ. сграда на Община Провадия.pdf - 16-02-2017 14:31:57
Сертификат за енергийни характеристики.pdf - 16-02-2017 14:17:10
Резюме от доклад за обследване за енергийна ефективност.pdf - 16-02-2017 14:16:57
Доклад за обследване за енергийна ефективност.pdf - 16-02-2017 14:16:36
Технически паспорт.pdf - 16-02-2017 14:15:57
Доклад за обследване на технически характеристики.pdf - 16-02-2017 14:15:33
Скица - виза Сграда Община Провадия.pdf - 16-02-2017 14:15:03
Техническа спецификация.pdf - 16-02-2017 14:13:11
Условия за участие и указания за подготовка на офертите.pdf - 16-02-2017 14:12:38
Обявление за обществена поръчка.pdf - 16-02-2017 14:11:58
Решение №424 от 13.02.2017 година на Кмета на Община Провадия.pdf - 16-02-2017 14:11:31
Документация за ОП - заглавна и съдържание.pdf - 16-02-2017 14:11:16


НазадОбяви, съобщения

Обявление на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ за издадено разрешение за изработване ПУП - ПРЗ за УПИ IV, V и VI в кв. 66 стопански двор по плана на с. Бозвелийско, община Провадия
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна на основание чл. 124 б,...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 97/02.12.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 95/27.11.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

ИП „Приемно предавателна (базова) станция № 4314, върху сграда находяща се в УПИ II, кв. 20 по плана на гр. Провадия с административен адевс ул. „Шипка” № 16 Възложител:„Теленор България” ЕАД
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл....
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®