GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017-ОП-2/15.02.2017 г. Открита процедура по ЗОП с предмет "Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка за съответствие на инв. проект и упражняване на независим строителен надзор по време на СМР в сградата на Общинска администрация - Провадия по договор №BG161RFOP001-2.001-0008-C01


Приложения към договор №59 от 10.07.2017година.rar - 21-07-2017 16:36:37
Договор №59 от 10.07.2017година.pdf - 21-07-2017 16:36:01
Заповед № 1507 от 12.06.2017година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 12-06-2017 14:25:18
Доклад с вх.№ 295 от 12.06.2017 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 12-06-2017 14:24:34
Протокол № 4 от 06.06.2017година от работата на комисията.pdf - 12-06-2017 14:24:02
Протокол № 3 от 26.05.2017година от работата на комисията.pdf - 12-06-2017 14:22:15
Протокол № 2 от 19.05.2017година от работата на комисията.pdf - 12-06-2017 14:21:21
Съобщение за отваряне на предлагани ценови параметри с изх.№ РД 2600-862 от 22.05.2017година.pdf - 22-05-2017 15:47:37
Протокол № 1 от 24.03.2017 година от работата на комисията - заличен.pdf - 28-04-2017 12:24:33
Образци на документи.doc - 20-02-2017 14:46:20
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 20-02-2017 14:46:07
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 20-02-2017 14:45:36
Част Архитектура на админ. сграда на Община Провадия.pdf - 20-02-2017 14:45:06
Сертификат за енергийни характеристики.pdf - 20-02-2017 14:32:24
Резюме от доклад за обследване за енергийна ефективност.pdf - 20-02-2017 14:32:11
Доклад за обследване за енергийна ефективност.pdf - 20-02-2017 14:31:56
Технически паспорт.pdf - 20-02-2017 14:31:09
Доклад за обследване на технически характеристики.pdf - 20-02-2017 14:30:40
Скица - виза Сграда Община Провадия.pdf - 20-02-2017 14:30:00
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 20-02-2017 14:29:40
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура по ЗОП.pdf - 20-02-2017 14:29:10
Обявление за обществена поръчка.pdf - 20-02-2017 14:28:51
Решение № 441 от 15.02.2017 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 20-02-2017 14:28:36
Документация за обществена поръчка - заглавна и съдържание.pdf - 20-02-2017 14:28:17


НазадОбяви, съобщения

Уведомяване за извършване на РЗМ от „СКАЙ – К“ АД гр.Варна в посеви от есенници в землището на гр.Провадия м-ст Солницата
Уведомително писмо
повече..

Съобщение по чл. 32, ал.4 от ДОПК 29/23.04.2019г.
Изх.№МДT-29/23.04.2019г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение за осигуряване на обществен достъп по реда на чл. 41, ал.1 от Закона за подземните богатства до разрешение № 498/ 09.04.2019г. на „ЗСК- Девня” АД гр. Варна.
СЪОБЩЕНИЕ за осигуряване на обществен достъп по реда на чл. 41, ал.1...
повече..

„НКЖИ – ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ“ ШУМЕН Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в землищата на населените места с ЖП инфраструктура по график
Повече тук
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®