GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017-ОП-2/15.02.2017 г. Открита процедура по ЗОП с предмет "Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка за съответствие на инв. проект и упражняване на независим строителен надзор по време на СМР в сградата на Общинска администрация - Провадия по договор №BG161RFOP001-2.001-0008-C01


Съобщение за отваряне на предлагани ценови параметри с изх.№ РД 2600-862 от 22.05.2017година.pdf - 22-05-2017 15:47:37
Протокол № 1 от 24.03.2017 година от работата на комисията - заличен.pdf - 28-04-2017 12:24:33
Образци на документи.doc - 20-02-2017 14:46:20
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 20-02-2017 14:46:07
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 20-02-2017 14:45:36
Част Архитектура на админ. сграда на Община Провадия.pdf - 20-02-2017 14:45:06
Сертификат за енергийни характеристики.pdf - 20-02-2017 14:32:24
Резюме от доклад за обследване за енергийна ефективност.pdf - 20-02-2017 14:32:11
Доклад за обследване за енергийна ефективност.pdf - 20-02-2017 14:31:56
Технически паспорт.pdf - 20-02-2017 14:31:09
Доклад за обследване на технически характеристики.pdf - 20-02-2017 14:30:40
Скица - виза Сграда Община Провадия.pdf - 20-02-2017 14:30:00
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 20-02-2017 14:29:40
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура по ЗОП.pdf - 20-02-2017 14:29:10
Обявление за обществена поръчка.pdf - 20-02-2017 14:28:51
Решение № 441 от 15.02.2017 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 20-02-2017 14:28:36
Документация за обществена поръчка - заглавна и съдържание.pdf - 20-02-2017 14:28:17


Назад

Обяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 - 42 / 22.05.2017 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Провеждане на публичен търг с явно наддаване на 13.06.2017 г.
О Б Щ И Н А П Р О В А Д И Я О Б Я В Я В А На 13.06.2017 г. от 9:00 часа публичен...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01- 40 / 15.05.2017 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 39 / 10.05.2017 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®