GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017–ОП–4/24.02.2017 г. Открита процедура по ЗОП с предмет:„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка за съответствие на инвест. проект и упражняване на независим строителен надзор по време на СМР в сградата на РСПБЗН–Провадия финансиран по проект №BG16RFOP001-2.001-0011-C01 по


Приложения към договор №56 от 05.07.2017година.rar - 21-07-2017 17:00:01
Договор №56 от 05.07.2017година.pdf - 21-07-2017 16:43:48
Заповед № 1395 от 01.06.2017 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 01-06-2017 14:19:43
Доклад с вх.№ 268 от 01.06.2017 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 01-06-2017 14:19:23
Протокол № 4 от 22.05.2017 година от работата на комисията.pdf - 01-06-2017 14:18:50
Протокол № 3 от 15.05.2017 година от работата на комисията.pdf - 01-06-2017 14:17:31
Протокол № 2 от 05.05.2017 година от работата на комисията.pdf - 01-06-2017 14:16:33
Съобщение за отваряне на предлагани ценови параметри.pdf - 09-05-2017 12:07:55
Протокол № 1 от 04.04.2017 година от работата на комисията.pdf - 20-04-2017 16:23:56
Образци на документи.doc - 27-02-2017 13:54:43
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 27-02-2017 13:54:33
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 27-02-2017 13:54:09
Част Архитектурна- сграда Пожарна.pdf - 27-02-2017 13:53:52
Сертификат за енергийните характеристики на сградата на РСПБЗ в експлоатация.pdf - 27-02-2017 13:52:11
Доклад от обследване за енергийна ефективност.pdf - 27-02-2017 13:52:03
Технически паспорт_РСПБЗН.pdf - 27-02-2017 13:51:40
Доклад за резултатите от обследването за установяване на техническите характеристики.pdf - 27-02-2017 13:51:14
Скица - виза на сградата на РСПБЗН-Провадия.pdf - 27-02-2017 13:50:14
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 27-02-2017 13:50:07
Указания за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура по ЗОП.pdf - 27-02-2017 13:49:38
Обявление за обществена поръчка.pdf - 27-02-2017 13:49:13
Решение № 537 от 24.02.2017 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 27-02-2017 13:48:52
Документация за обществена поръчка – челна страница и съдържание.pdf - 27-02-2017 13:48:31


НазадОбяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 - 97/02.12.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 95/27.11.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

ИП „Приемно предавателна (базова) станция № 4314, върху сграда находяща се в УПИ II, кв. 20 по плана на гр. Провадия с административен адевс ул. „Шипка” № 16 Възложител:„Теленор България” ЕАД
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл....
повече..

Заповед № 3516/28.11.2019г.
З А П О В Е Д № 3516 гр. Провадия 28.11.2019 г. На основание чл.44, ал.1,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®