GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017–ОП–4/24.02.2017 г. Открита процедура по ЗОП с предмет:„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка за съответствие на инвест. проект и упражняване на независим строителен надзор по време на СМР в сградата на РСПБЗН–Провадия финансиран по проект №BG16RFOP001-2.001-0011-C01 по


Обявление за приключване на договор по договор № 56 от 05.07.2017година.pdf - 11-02-2020 16:43:09
Обявление за възложена поръчка.pdf - 21-07-2017 17:05:05
Приложения към договор №56 от 05.07.2017година.rar - 21-07-2017 17:00:01
Договор №56 от 05.07.2017година.pdf - 21-07-2017 16:43:48
Заповед № 1395 от 01.06.2017 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 01-06-2017 14:19:43
Доклад с вх.№ 268 от 01.06.2017 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 01-06-2017 14:19:23
Протокол № 4 от 22.05.2017 година от работата на комисията.pdf - 01-06-2017 14:18:50
Протокол № 3 от 15.05.2017 година от работата на комисията.pdf - 01-06-2017 14:17:31
Протокол № 2 от 05.05.2017 година от работата на комисията.pdf - 01-06-2017 14:16:33
Съобщение за отваряне на предлагани ценови параметри.pdf - 09-05-2017 12:07:55
Протокол № 1 от 04.04.2017 година от работата на комисията.pdf - 20-04-2017 16:23:56
Образци на документи.doc - 27-02-2017 13:54:43
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 27-02-2017 13:54:33
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 27-02-2017 13:54:09
Част Архитектурна- сграда Пожарна.pdf - 27-02-2017 13:53:52
Сертификат за енергийните характеристики на сградата на РСПБЗ в експлоатация.pdf - 27-02-2017 13:52:11
Доклад от обследване за енергийна ефективност.pdf - 27-02-2017 13:52:03
Технически паспорт_РСПБЗН.pdf - 27-02-2017 13:51:40
Доклад за резултатите от обследването за установяване на техническите характеристики.pdf - 27-02-2017 13:51:14
Скица - виза на сградата на РСПБЗН-Провадия.pdf - 27-02-2017 13:50:14
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 27-02-2017 13:50:07
Указания за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура по ЗОП.pdf - 27-02-2017 13:49:38
Обявление за обществена поръчка.pdf - 27-02-2017 13:49:13
Решение № 537 от 24.02.2017 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 27-02-2017 13:48:52
Документация за обществена поръчка – челна страница и съдържание.pdf - 27-02-2017 13:48:31


Назад



Обяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..




Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК




Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®