GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017–ОП–5/24.02.2017г. Открита процедура по ЗОП с предмет: „Инженеринг(проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителство) за обновяване на енергийната ефективност на три жилищни сгради в гр.Провадия, финансиран по ОПРР съгласно д-р №BG16RFOP001-2.001-0185-C01


Приложения към Договор №104 от 03.10.2017година.rar - 24-10-2017 15:42:54
Договор №104 от 03.10.2017година.pdf - 24-10-2017 15:41:14
Пиложения към Договор №103 от 03.10.2017година.rar - 24-10-2017 15:30:51
Договор №103 от 03.10.2017година.pdf - 24-10-2017 15:26:08
Приложения към Договор №102 от 26.09.2017година.rar - 24-10-2017 15:07:38
Договор №102 от 26.09.2017година.pdf - 24-10-2017 14:17:58
Заповед №2353 от 16.08.2017 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 17-08-2017 15:46:47
Доклад с вх.№455 от 16.08.2017година за резултатите от работата на комисията.pdf - 17-08-2017 15:46:16
Протокол №4 от 14.08.2017година от работата на комисията.pdf - 17-08-2017 15:45:47
Протокол №3 от 01.08.2017година от работата на комисията.pdf - 17-08-2017 15:44:56
Протокол №2 от 26.07.2017година от работата на комисията.pdf - 17-08-2017 15:07:44
Съобщение с изх.№ РД9100-1223 от 09.08.2017година за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 09-08-2017 13:42:33
Протокол №1 от 04.04.2017година от работата на комисията.pdf - 10-07-2017 16:35:32
Разяснения от 27.03.2017година.pdf - 27-03-2017 15:09:18
Разяснения с изх.№РД 9100-469 от 20.03.2017година относно постъпили запитвания.pdf - 20-03-2017 14:47:37
Разяснения с изх.№ РД 9100-373 от 06.03.2017година относно постъпили запитвания.pdf - 06-03-2017 14:57:59
Образци на документи.doc - 27-02-2017 15:17:39
Проект договор за инженеринг.pdf - 27-02-2017 15:17:30
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 27-02-2017 15:12:50
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите.pdf - 27-02-2017 15:12:46
Част „Архитектура” на жилищна сграда с административен адрес гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 27-02-2017 15:12:35
Част „Архитектура” на жилищна сграда с административен адрес гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 27-02-2017 15:11:55
Част „Архитектура” на жилищна сграда с административен адрес гр. Провадия, ул. Трети Февруари №8.pdf - 27-02-2017 15:10:36
Сертификат за енергийни характеристики-гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 27-02-2017 15:10:03
Сертификат за енергийни характеристики-гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 27-02-2017 15:09:50
Сертификат за енергийни характеристики-гр. Провадия, ул. Трети февруари №8.pdf - 27-02-2017 15:09:32
Резюме от доклада за обследване на енергийна ефективност-гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 27-02-2017 15:09:15
Резюме от доклада за обследване на енергийна ефективност-гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 27-02-2017 15:08:44
Резюме от доклада за обследване на енергийна ефективност-гр. Провадия, ул. Трети февруари №8.pdf - 27-02-2017 15:08:11
Доклад за обследване на енергийни характеристики-гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 27-02-2017 15:07:42
Доклад за обследване на енергийните характеристики-гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 27-02-2017 15:07:17
Доклад за обследване на енергийни характеристики-гр. Провадия, ул. Трети февруари №8.pdf - 27-02-2017 14:48:51
Технически паспорт на жил. сграда - гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 27-02-2017 14:48:29
Технически паспорт на жил. сграда - гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 27-02-2017 14:48:09
Технически паспорт на жил. сграда - гр. Провадия, ул. Трети февруари №8.pdf - 27-02-2017 14:47:42
Доклад за установяване на техн. характеристики - гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 27-02-2017 14:47:06
Доклад за установяване на техн. характеристики - гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 27-02-2017 14:46:47
Доклад за установяване на техн. характеристики - гр. Провадия, ул. Трети февруари №8.pdf - 27-02-2017 14:46:07
Скица-виза за проектиране на жил. блок в гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 27-02-2017 14:45:36
Скица-виза за проектиране на жил. блок в гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 27-02-2017 14:45:19
Скица-виза за проектиране на жил. блок в гр. Провадия, ул. Трети февруари №8.pdf - 27-02-2017 14:44:52
Техническа спецификация.pdf - 27-02-2017 14:43:23
Указания към участниците за подаване на офертите.pdf - 27-02-2017 14:42:55
Обявление за обществена поръчка.pdf - 27-02-2017 14:42:30
Решение №548 от 24.02.2017 г. на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 27-02-2017 14:39:37
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 27-02-2017 14:39:24


НазадОбяви, съобщения

Съобщение за осигуряване на обществен достъп по реда на чл. 41, ал.1 от Закона за подземните богатства до разрешение № 498/ 09.04.2019г. на „ЗСК- Девня” АД гр. Варна.
СЪОБЩЕНИЕ за осигуряване на обществен достъп по реда на чл. 41, ал.1...
повече..

„НКЖИ – ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ“ ШУМЕН Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в землищата на населените места с ЖП инфраструктура по график
Повече тук
повече..

Обевяване на Заповед № РД-180/11.03.2019г. на Министъра на Околната среда и водите за пожароопасен сезон за 2019г. и предписание на Директора на РИОСВ Варна
Заповедта тук
повече..

Обявление : На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадено разрешение за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ХІV-59, ХV-62 и част от ІХ-60 в кв. 4 по плана на с. Черковна, община Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варненска на основание чл....
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®