GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017- ОП-6/27.02.2017г. Открита процедура по ЗОП с предмет:„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на независим строителен надзор по време на СМР в три жилищни сгради в гр.Провадия по д-р №BG16RFOP001-2.001-0185-C01 по ОПРР


Обявление за възложена поръчка.pdf - 20-09-2017 10:02:39
Приложения към Договор №85 от 05.09.2017 г. - част ІI.rar - 20-09-2017 09:56:05
Приложения към Договор №85 от 05.09.2017 г. - част І.pdf - 20-09-2017 09:55:38
Договор №85 от 05.09.2017 г. по Трета обособена позиция.pdf - 20-09-2017 09:54:43
Приложения към Договор №84 от 05.09.2017 г. - част ІI.rar - 20-09-2017 09:54:27
Приложения към Договор №84 от 05.09.2017 г. - част І.pdf - 20-09-2017 09:53:53
Договор №84 от 05.09.2017 г. по Втора обособена позиция.pdf - 20-09-2017 09:52:58
Приложения към Договор №83 от 05.09.2017 г. - част ІІ.rar - 20-09-2017 09:52:43
Приложения към Договор №83 оат 05.09.2017 г. - част І.pdf - 20-09-2017 09:51:40
Договор №83 от 05.09.2017 г. по Първа обособена позиция.pdf - 20-09-2017 09:50:44
Заповед № 2153 от 31.07.2017 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 01-08-2017 13:55:22
Доклад с вх.№ 408 от 31.07.2017 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 01-08-2017 13:54:45
Протокол № 4 от 21.07.2017година от работата на комисията.pdf - 01-08-2017 13:53:40
Протокол № 3 от 11.07.2017година от работата на комисията.pdf - 01-08-2017 13:51:01
Протокол № 2 от 06.07.2017година от работата на комисията.pdf - 01-08-2017 13:45:50
Съобщение за отваряне на цени.pdf - 06-07-2017 14:51:59
Протокол № 1 от 05.04.2017 година от работата на комисията.pdf - 05-05-2017 15:29:27
Образци на документи.doc - 02-03-2017 13:10:43
Проект договор за строителен надзор.pdf - 02-03-2017 13:10:35
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 02-03-2017 13:10:16
Част „Архитектура” на жилищна сграда с административен адрес гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 02-03-2017 13:09:58
Част „Архитектура” на жилищна сграда с административен адрес гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 02-03-2017 13:09:17
Част „Архитектура” на жилищна сграда с административен адрес гр. Провадия, ул. Трети Февруари №8.pdf - 02-03-2017 13:08:14
Сертификат за енергийни характеристики-гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 02-03-2017 13:07:39
Сертификат за енергийни характеристики-гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 02-03-2017 13:07:24
Сертификат за енергийни характеристики-гр. Провадия, ул. Трети февруари №8.pdf - 02-03-2017 13:07:06
Резюме от доклада за обследване на енергийна ефективност-гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 02-03-2017 13:05:48
Резюме от доклада за обследване на енергийна ефективност-гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 02-03-2017 13:05:21
Резюме от доклада за обследване на енергийна ефективност-гр. Провадия, ул. Трети февруари №8.pdf - 02-03-2017 13:04:43
Доклад за обследване на енергийни характеристики-гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 02-03-2017 13:04:07
Доклад за обследване на енергийните характеристики-гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 02-03-2017 13:03:46
Доклад за обследване на енергийни характеристики-гр. Провадия, ул. Трети февруари №8.pdf - 02-03-2017 13:03:21
Технически паспорт на жил. сграда - гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 02-03-2017 13:02:53
Технически паспорт на жил. сграда - гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 02-03-2017 13:02:25
Технически паспорт на жил. сграда - гр. Провадия, ул. Трети февруари №8.pdf - 02-03-2017 13:02:02
Доклад за установяване на техн. характеристики - гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 02-03-2017 13:01:26
Доклад за установяване на техн. характеристики - гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 02-03-2017 13:01:02
Доклад за установяване на техн. характеристики - гр. Провадия, ул. Трети февруари №8.pdf - 02-03-2017 13:00:35
Скица-виза за проектиране на жил. блок в гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 02-03-2017 12:59:55
Скица-виза за проектиране на жил. блок в гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 02-03-2017 12:59:41
Скица-виза за проектиране на жил. блок в гр. Провадия, ул. Трети февруари №8.pdf - 02-03-2017 12:59:26
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 02-03-2017 12:58:52
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура по ЗОП.pdf - 02-03-2017 12:58:27
Обявление за обществена поръчка.pdf - 02-03-2017 12:58:09
Решение № 562 от 27.02.2017 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 02-03-2017 12:57:45
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 02-03-2017 12:57:34


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®