GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017- ОП-6/27.02.2017г. Открита процедура по ЗОП с предмет:„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на независим строителен надзор по време на СМР в три жилищни сгради в гр.Провадия по д-р №BG16RFOP001-2.001-0185-C01 по ОПРР


Съобщение за отваряне на цени.pdf - 06-07-2017 14:51:59
Протокол № 1 от 05.04.2017 година от работата на комисията.pdf - 05-05-2017 15:29:27
Образци на документи.doc - 02-03-2017 13:10:43
Проект договор за строителен надзор.pdf - 02-03-2017 13:10:35
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 02-03-2017 13:10:16
Част „Архитектура” на жилищна сграда с административен адрес гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 02-03-2017 13:09:58
Част „Архитектура” на жилищна сграда с административен адрес гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 02-03-2017 13:09:17
Част „Архитектура” на жилищна сграда с административен адрес гр. Провадия, ул. Трети Февруари №8.pdf - 02-03-2017 13:08:14
Сертификат за енергийни характеристики-гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 02-03-2017 13:07:39
Сертификат за енергийни характеристики-гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 02-03-2017 13:07:24
Сертификат за енергийни характеристики-гр. Провадия, ул. Трети февруари №8.pdf - 02-03-2017 13:07:06
Резюме от доклада за обследване на енергийна ефективност-гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 02-03-2017 13:05:48
Резюме от доклада за обследване на енергийна ефективност-гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 02-03-2017 13:05:21
Резюме от доклада за обследване на енергийна ефективност-гр. Провадия, ул. Трети февруари №8.pdf - 02-03-2017 13:04:43
Доклад за обследване на енергийни характеристики-гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 02-03-2017 13:04:07
Доклад за обследване на енергийните характеристики-гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 02-03-2017 13:03:46
Доклад за обследване на енергийни характеристики-гр. Провадия, ул. Трети февруари №8.pdf - 02-03-2017 13:03:21
Технически паспорт на жил. сграда - гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 02-03-2017 13:02:53
Технически паспорт на жил. сграда - гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 02-03-2017 13:02:25
Технически паспорт на жил. сграда - гр. Провадия, ул. Трети февруари №8.pdf - 02-03-2017 13:02:02
Доклад за установяване на техн. характеристики - гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 02-03-2017 13:01:26
Доклад за установяване на техн. характеристики - гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 02-03-2017 13:01:02
Доклад за установяване на техн. характеристики - гр. Провадия, ул. Трети февруари №8.pdf - 02-03-2017 13:00:35
Скица-виза за проектиране на жил. блок в гр. Провадия, ул. Янко Сакъзов №39.pdf - 02-03-2017 12:59:55
Скица-виза за проектиране на жил. блок в гр. Провадия, ул. Райко Даскалов №4.pdf - 02-03-2017 12:59:41
Скица-виза за проектиране на жил. блок в гр. Провадия, ул. Трети февруари №8.pdf - 02-03-2017 12:59:26
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 02-03-2017 12:58:52
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура по ЗОП.pdf - 02-03-2017 12:58:27
Обявление за обществена поръчка.pdf - 02-03-2017 12:58:09
Решение № 562 от 27.02.2017 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 02-03-2017 12:57:45
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 02-03-2017 12:57:34


Назад

Обяви, съобщения

Заповед за прекратяване категорията на туристически обект
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

ИП за "Изграждане на предприятие за преработка и складиране на животински суб продукти"
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ съобщава, че във връзка с изискванията на Закона...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 49 / 12.06.2017 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление на основание чл. 61, ал. 3 от АПК за изработен ПУП- ПРЗ за УПИ IV- 1205 кв. 53, по плана на гр. Провадия, област Варна
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 24.07.2017 год. На основание чл. 61, ал. 3 от...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®