GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017-ОП-7/28.02.2017г.-Публично състезание по ЗОП с предмет:„Избор на изпълнител за осигуряване на мерки за публичност и визуализация по проекти BG16RFOP001-2.001-0185-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Провадия” и BG16RFOP001-2.001-0011-C01 „Подобряване на енергийна


Обявление за приключване на договор по договор № 48 от 22.06.2017година.pdf - 11-02-2020 16:17:58
Обявление за приключване на договор по договор № 46 от 22.06.2017година.pdf - 11-02-2020 16:17:37
Допълнително споразумение №ОП-54 от 30.08.2018 г. по Трета обособена позиция.pdf - 01-10-2017 15:48:54
Обявление за изменение на договор по обособена позиция № 3.pdf - 01-10-2017 15:48:17
Допълнително споразумение №ОП-56 от 30.08.2018 г. по Втора обособена позиция.pdf - 01-10-2017 15:47:40
Обявление за изменение на договор по обособена позиция № 2.pdf - 01-10-2017 15:46:45
Допълнително споразумение №ОП-55 от 30.08.2018 г. по Първа обособена позиция.pdf - 01-10-2017 15:45:50
Обявление за изменение на договор по обособена позиция № 1.pdf - 01-10-2017 15:44:53
Обявление за възложена поръчка.pdf - 07-07-2017 18:52:41
Договор №48 от 22.06.2017година.pdf - 07-07-2017 18:48:44
Договор №47 от 22.06.2017година.pdf - 07-07-2017 18:44:29
Договор №46 от 22.06.2017година.pdf - 07-07-2017 18:40:34
Заповед № 1147 от 05.05.2017 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 05-05-2017 15:20:22
Доклад с вх.№ ВД-219 от 05.05.2017 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 05-05-2017 15:19:41
Протокол № 3 от 04.05.2017 година от работата на комисията.pdf - 05-05-2017 15:18:46
Протокол № 2 от 28.04.2017 година от работата на комисията.pdf - 05-05-2017 15:16:58
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх.№ 9100-705 от 28.04.2017год.pdf - 28-04-2017 14:34:42
Протокол № 1 от 23.03.2017 година от работата на комисията.pdf - 18-04-2017 14:59:13
Образци на документи - изменена.doc - 07-03-2017 15:15:26
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка по обособена позиция №3 - изменен.pdf - 07-03-2017 15:07:59
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка по обособена позиция №2 - изменен.pdf - 07-03-2017 15:07:45
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка по обособена позиция №1 - изменен.pdf - 07-03-2017 15:07:23
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 07-03-2017 15:07:00
Техническа спецификация - изменена.pdf - 07-03-2017 15:06:24
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура по ЗОП - изменени.pdf - 07-03-2017 15:06:04
Обявление за обществена поръчка.pdf - 07-03-2017 15:05:35
Решение № 576 от 28.02.2017 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка - измемено.pdf - 07-03-2017 15:05:08
Документация - челна страница и съдържание - изменена.pdf - 07-03-2017 15:04:49
Разяснения с изх.№ РД 9100-374 от 06.03.2017година относно постъпили запитвания.pdf - 06-03-2017 14:59:08
Образци на документи.doc - 28-02-2017 15:08:24
Проект на договор по обособена позиция №3.pdf - 28-02-2017 15:08:12
Проект на договор по обособена позиция №2.pdf - 28-02-2017 15:07:54
Проект на договор по обособена позиция №1.pdf - 28-02-2017 15:07:32
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 28-02-2017 15:06:58
Техническа спецификация.pdf - 28-02-2017 15:06:39
Условия за участие и указания за подготовка на офертите.pdf - 28-02-2017 15:06:17
Обявление за обществена поръчка.pdf - 28-02-2017 15:05:48
Решение №576 от 28.02.2017 година на Кмета на Община Провадия.pdf - 28-02-2017 15:05:31
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 28-02-2017 15:05:16


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®