GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017 – ОП – 10/07.04.2017 г.Публично състезание по ЗОП с предмет „Изпълнение на дейности за публичност и визуализация по проект BG16RFOP001-2.001-0070-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура в гр. Провадия“ с две обособени позиции


Допълнително споразумение №ОП-52 от 29.08.2018 г. по Втора обособена позиция.pdf - 28-09-2018 19:17:21
Обявление за изменение на договор по обособена позиция № 2.pdf - 28-09-2018 19:18:20
Допълнително споразумение №ОП-51 от 29.08.2018 г. по Първа обособена позиция.pdf - 28-09-2018 19:16:15
Обявление за изменение на договор по обособена позиция № 1.pdf - 28-09-2018 19:15:18
Обявление за възложена поръчка.pdf - 30-08-2017 19:48:02
Договор №67 от 28.07.2017година.pdf - 30-08-2017 19:45:46
Договор №66 от 28.07.2017година.pdf - 30-08-2017 19:31:13
Заповед № 1631 от 21.06.2017година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 21-06-2017 14:39:57
Доклад с вх. № 312 от 21.06.2017година за резултатите от работата на комисията.pdf - 21-06-2017 14:39:36
Протокол №5 от 20.06.2017 година от работата на комисията.pdf - 21-06-2017 14:38:59
Протокол №4 от 13.06.2017година от работата на комисията.pdf - 21-06-2017 14:38:30
Протокол №3 от 07.06.2017 година от работата на комисията.pdf - 21-06-2017 14:37:42
Протокол №2 от 18.05.2017 година от работата на комисията.pdf - 21-06-2017 14:36:10
Съобщение за провеждане на жребий по обособена позиция 1.pdf - 16-06-2017 11:49:01
Съобщение с изх.№ РД 9100-914 от 02.06.2017 год.за отваряне и оповестяване на ценови предложения на участниците.pdf - 02-06-2017 13:54:46
Протокол №1 от 03.05.2017г.pdf - 09-05-2017 12:04:10
Образци на документи.doc - 07-04-2017 11:37:47
Проект на договор по обособена позиция №2.pdf - 07-04-2017 11:37:33
Проект на договор по обособена позиция №1.pdf - 07-04-2017 11:37:21
Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020.pdf - 07-04-2017 11:37:09
Техническа спецификация.pdf - 07-04-2017 11:36:16
Условия за участие и указания за подготовка на образците.pdf - 07-04-2017 11:35:18
Обявление за обществена поръчка.pdf - 07-04-2017 11:34:00
Решение № 925 от 07.04.2017 година на Кмета на Община Провадия.pdf - 07-04-2017 11:33:09
Документация за възлагане на публично състезание.pdf - 07-04-2017 11:32:38


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®