GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017 – ОП – 10/07.04.2017 г.Публично състезание по ЗОП с предмет „Изпълнение на дейности за публичност и визуализация по проект BG16RFOP001-2.001-0070-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура в гр. Провадия“ с две обособени позиции


Заповед № 1631 от 21.06.2017година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 21-06-2017 14:39:57
Доклад с вх. № 312 от 21.06.2017година за резултатите от работата на комисията.pdf - 21-06-2017 14:39:36
Протокол №5 от 20.06.2017 година от работата на комисията.pdf - 21-06-2017 14:38:59
Протокол №4 от 13.06.2017година от работата на комисията.pdf - 21-06-2017 14:38:30
Протокол №3 от 07.06.2017 година от работата на комисията.pdf - 21-06-2017 14:37:42
Протокол №2 от 18.05.2017 година от работата на комисията.pdf - 21-06-2017 14:36:10
Съобщение за провеждане на жребий по обособена позиция 1.pdf - 16-06-2017 11:49:01
Съобщение с изх.№ РД 9100-914 от 02.06.2017 год.за отваряне и оповестяване на ценови предложения на участниците.pdf - 02-06-2017 13:54:46
Протокол №1 от 03.05.2017г.pdf - 09-05-2017 12:04:10
Образци на документи.doc - 07-04-2017 11:37:47
Проект на договор по обособена позиция №2.pdf - 07-04-2017 11:37:33
Проект на договор по обособена позиция №1.pdf - 07-04-2017 11:37:21
Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020.pdf - 07-04-2017 11:37:09
Техническа спецификация.pdf - 07-04-2017 11:36:16
Условия за участие и указания за подготовка на образците.pdf - 07-04-2017 11:35:18
Обявление за обществена поръчка.pdf - 07-04-2017 11:34:00
Решение № 925 от 07.04.2017 година на Кмета на Община Провадия.pdf - 07-04-2017 11:33:09
Документация за възлагане на публично състезание.pdf - 07-04-2017 11:32:38


Назад

Обяви, съобщения

Заповед за прекратяване категорията на туристически обект
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

ИП за "Изграждане на предприятие за преработка и складиране на животински суб продукти"
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ съобщава, че във връзка с изискванията на Закона...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 49 / 12.06.2017 г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление на основание чл. 61, ал. 3 от АПК за изработен ПУП- ПРЗ за УПИ IV- 1205 кв. 53, по плана на гр. Провадия, област Варна
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 24.07.2017 год. На основание чл. 61, ал. 3 от...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®