GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017- ОП-13/20.04.2017г.Открита процедура по ЗОП с предмет:„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по време на СМР в две сгради от културната инфраструктура на Община Провадия по д-р №BG16RFOP001-2.0


Приложения към договор №86 от 05.09.2017година.rar - 04-10-2017 13:39:51
Договор №86 от 05.09.2017година.pdf - 04-10-2017 13:38:39
Приложения към договор №100 от 20.09.2017година.rar - 04-10-2017 13:21:42
Договор № 100 от 20.09.2017година.pdf - 04-10-2017 13:21:03
Заповед № 2191 от 03.08.2017г. на Кмета на Община Провадия за класиране.pdf - 03-08-2017 13:58:10
Доклад с вх. №ВД-416 от 03.08.2017г. за резултатите от работата на комисията.pdf - 03-08-2017 13:57:44
Протокол № 4 от 27.07.2017 г. от работата на комисията.pdf - 03-08-2017 13:57:19
Протокол № 3 от 17.07.2017 г. от работата на комисията.pdf - 03-08-2017 13:56:24
Протокол №2 от 30.06.2017 г. от работата на комисията.pdf - 03-08-2017 13:55:31
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх.№ 9100-1100 от 12.07.2017год..pdf - 12-07-2017 13:31:56
Протокол №1 от 29.05.2017година от работата на комисията - заличен.pdf - 14-06-2017 14:31:55
Образци на документи.doc - 24-04-2017 18:32:58
Проект договор за изпълнение на обществена поръчка по о бособени позиции № 1 и № 2.pdf - 24-04-2017 18:32:36
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 24-04-2017 18:31:40
Част Архитектура на Сапарева къща.pdf - 24-04-2017 18:31:24
Част Архитектура на НЧ Алеко Константинов.pdf - 24-04-2017 18:30:39
Сертификат за енергийни характеристики на Сапарева къща.pdf - 24-04-2017 18:29:38
Сертификат за енергийни характеристики на НЧ Алеко Константинов.pdf - 24-04-2017 18:29:29
Резюме от доклада за обследване на енергийна ефективност Сапарева къща.pdf - 24-04-2017 18:29:18
Резюме от доклада за обследване на енергийна ефективност НЧ Алеко Константинов.pdf - 24-04-2017 18:29:08
Доклад за обследване на енергийни характеристики-Сапарева къща.pdf - 24-04-2017 18:28:51
Доклад за обследване на енергийни характеристики-НЧ Алеко Константинов.pdf - 24-04-2017 18:28:36
Технически паспорт на Сапарева къща.pdf - 24-04-2017 18:28:09
Технически паспорт на НЧ Алеко Константинов.pdf - 24-04-2017 18:27:45
Доклад за установяване на техн. характеристики Сапарева къща.pdf - 24-04-2017 18:27:10
Доклад за установяване на техн. характеристики НЧ Алеко Константинов.pdf - 24-04-2017 18:27:01
Скица-виза за проектиране на Сапарева къща.pdf - 24-04-2017 18:26:34
Скица-виза за проектиране на НЧ Алеко Константинов.pdf - 24-04-2017 18:26:26
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 24-04-2017 18:26:14
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са часн от офертата в открита процедура по ЗОП.pdf - 24-04-2017 18:25:46
Обявление за обществена поръчка.pdf - 24-04-2017 18:24:47
Решение №1013 от 20.04.2017 година на Кмета на Община Провадия.pdf - 24-04-2017 18:24:26


НазадОбяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 - 97/02.12.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 95/27.11.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

ИП „Приемно предавателна (базова) станция № 4314, върху сграда находяща се в УПИ II, кв. 20 по плана на гр. Провадия с административен адевс ул. „Шипка” № 16 Възложител:„Теленор България” ЕАД
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл....
повече..

Заповед № 3516/28.11.2019г.
З А П О В Е Д № 3516 гр. Провадия 28.11.2019 г. На основание чл.44, ал.1,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®