GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017-ОП-15/02.05.2017г.Публично състезание по ЗОП с предмет: "Разпространение на информация и публичност по проект BG05M90P001-2.004-0054-C01"Представяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Община Провадия" с две обособени позиции


Договор №71 от 11.08.2017година.pdf - 07-09-2017 13:10:03
Договор №70 от 11.08.2017година.pdf - 07-09-2017 13:07:02
Заповед № 1805 от 06.07.2017 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 06-07-2017 13:25:55
Доклад № 344 от 06.07.2017година за резултатите от работата на комисията.pdf - 06-07-2017 13:25:27
Протокол №4 от 30.06.2017 година от работата на комисията.pdf - 06-07-2017 13:24:24
Протокол №3 от 22.06.2017 година от работата на комисията.pdf - 06-07-2017 13:23:13
Протокол №2 от 15.06.2017 година от работата на комисията.pdf - 06-07-2017 13:22:17
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх.№ РД9100-978 от 19.06.2017 година.pdf - 19-06-2017 13:07:17
Протокол № 1 от 26.05.2017 година от работата на комисията.pdf - 06-06-2017 14:02:44
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ.doc - 02-05-2017 10:44:11
Проект на договор по Втора обособена позиция.pdf - 02-05-2017 10:43:57
Проект на договор по Първа обособена позиция.pdf - 02-05-2017 10:42:31
Единен наръчник за бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.pdf - 02-05-2017 10:40:59
Техническа спецификация.pdf - 02-05-2017 10:40:08
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата.pdf - 02-05-2017 10:39:26
Обявление за обществена поръчка.pdf - 02-05-2017 10:38:19
Решение № 1107 от 02.05.2017 година на Кмета на Община Провадия.pdf - 02-05-2017 10:37:20
Документация за възлагане на обществена поръчка.pdf - 02-05-2017 10:21:23


НазадОбяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 - 97/02.12.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 95/27.11.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

ИП „Приемно предавателна (базова) станция № 4314, върху сграда находяща се в УПИ II, кв. 20 по плана на гр. Провадия с административен адевс ул. „Шипка” № 16 Възложител:„Теленор България” ЕАД
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл....
повече..

Заповед № 3516/28.11.2019г.
З А П О В Е Д № 3516 гр. Провадия 28.11.2019 г. На основание чл.44, ал.1,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®