GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017-ОП-16/03.05.2017 г. Открита процедура по ЗОП с предмет "Основен ремонт на общинска пътна мрежа" с три обособени позиции: Първа обособена позиция: “Основен ремонт на път VAR1003/III-9044/-Синдел-Царевци- граница общ.(Аврен-Провадия) - Житница /III-9004/”; Втора обособена позиция: “Основен ремонт


Договор №81 от 28.08.2017година.pdf - 08-09-2017 13:30:39
Договор №80 от 28.08.2017година.pdf - 08-09-2017 13:25:17
Договор №79 от 28.08.2017година.pdf - 08-09-2017 13:21:53
Заповед № 2088 от 27.07.2017г. на Кмета на Община Провадия за класиране.pdf - 27-07-2017 14:47:45
Доклад ВД № 402 от 27.07.2017г. от работата на комисията.pdf - 27-07-2017 14:47:20
Протокол №3 от работата на комисията.pdf - 27-07-2017 14:46:44
Протокол № 2 от 10.07.2017 г. от работата на комисията.pdf - 27-07-2017 14:45:49
Съобщение с изх.№ РД9100-1131 от 19.07.2017 година за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 19-07-2017 13:40:45
Протокол №1 от 09.06.2017 година от работата на комисията.pdf - 29-06-2017 08:35:13
Образци на документи.doc - 05-05-2017 15:35:40
Проект договор за СМР.pdf - 05-05-2017 15:35:30
Методика за определяне на комплексната оценка.pdf - 05-05-2017 15:35:14
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 05-05-2017 15:35:03
КС VAR 2220.xlsx - 05-05-2017 15:34:45
КС VAR 1215.xlsx - 05-05-2017 15:34:39
КС VAR 1003.xlsx - 05-05-2017 15:34:32
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 2220.pdf - 05-05-2017 15:34:24
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 1215.pdf - 05-05-2017 15:34:14
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 1003.pdf - 05-05-2017 15:34:07
Техн. проект Път VAR 2220.rar - 05-05-2017 14:43:17
Техн. проект Път VAR 1215.rar - 05-05-2017 08:42:32
Техн. проект Път VAR 1003.rar - 05-05-2017 08:41:11
Техническа спецификация.pdf - 05-05-2017 08:39:30
Условия за участие и указания за подготовка на образците в поръчката.pdf - 05-05-2017 08:38:25
Обявление за обществена поръчка.pdf - 05-05-2017 08:37:40
Решение №1122 от 03.05.2017 година на Кмета на Община Провадия.pdf - 05-05-2017 08:37:24
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 05-05-2017 08:37:15


НазадОбяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 - 97/02.12.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 95/27.11.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

ИП „Приемно предавателна (базова) станция № 4314, върху сграда находяща се в УПИ II, кв. 20 по плана на гр. Провадия с административен адевс ул. „Шипка” № 16 Възложител:„Теленор България” ЕАД
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл....
повече..

Заповед № 3516/28.11.2019г.
З А П О В Е Д № 3516 гр. Провадия 28.11.2019 г. На основание чл.44, ал.1,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®