GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017 - ОП - 19/05.06.2017 г. Открита процедура по ЗОП с предмет: "Основен ремонт тротоарни настилки" с две обособени позиции - Първа об. позиция "Основен ремонт тротоарни настилки в гр. Провадия" и Втора об. позиция "Основен ремонт тротоарни настилки в селата Блъсково, Манастир, Петров дол, Снежина,


Договор №74 от 16.08.2017 г. по Втора обособена позиция.pdf - 07-09-2017 12:48:27
Договор №73 от 16.08.2017 г по Първа обособена позиция.pdf - 07-09-2017 12:35:45
Заповед №2074 от 26.07.2017 г. на Кмета на Община Провадия за класиране и избор на изпълнител.pdf - 26-07-2017 15:44:52
Доклад за резултатите от работата на комисията.pdf - 26-07-2017 15:44:14
Протокол №3 от 26.07.2017 г. от работата на комисията.pdf - 26-07-2017 15:43:54
Протокол №2 от 21.07.2017 г. от работата на комисията.pdf - 26-07-2017 15:43:38
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх.№ РД9100-1147 от 21.07.2017 година.pdf - 21-07-2017 18:07:18
Протокол №1 от 11.07.2017 г. от работата на комисията.pdf - 13-07-2017 15:24:40
Образци на документи.doc - 08-06-2017 12:18:26
Проект на договор за изполнение на обществена поръчка по Първа и Втора обособени позиции.pdf - 08-06-2017 12:13:43
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 08-06-2017 12:13:33
Количествена сметка по Втора обособена позиция.pdf - 08-06-2017 12:13:18
Количествена сметка по Първа обособена позиция.pdf - 08-06-2017 12:13:00
Техническа спецификациа за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 08-06-2017 12:12:53
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура по ЗОП.pdf - 08-06-2017 12:12:42
Обявление за обществена поръчка.pdf - 08-06-2017 12:12:22
Решение № 1423 ат 05.06.2017 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедурата.pdf - 08-06-2017 12:11:57
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 08-06-2017 12:11:38


НазадОбяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 - 98/06.12.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ за издадено разрешение за изработване ПУП - ПРЗ за УПИ IV, V и VI в кв. 66 стопански двор по плана на с. Бозвелийско, община Провадия
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна на основание чл. 124 б,...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 97/02.12.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 95/27.11.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®