GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017 - ОП - 20/05.06.2017 г. Открита процедура по ЗОП с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на основен ремонт на общинска пътна мрежа" с три обособени позиции


Договор №89 от 07.09.2017 година.pdf - 03-10-2017 10:52:05
Договор №88 от 07.09.2017 година.pdf - 03-10-2017 10:51:35
Договор №87 от 07.09.2017 година.pdf - 03-10-2017 10:51:06
Заповед №2269 от 10.08.2017година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 10-08-2017 14:44:06
Доклад с вх.№ ВД-439 от 10.08.2017година за резултатите от работата на комисията.pdf - 10-08-2017 14:43:48
Протокол №3 от 09.08.2017година от работата на комисията.pdf - 10-08-2017 14:43:35
Протокол №2 от 03.08.2017година от работата на комисията.pdf - 10-08-2017 14:43:18
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх.№ РД9100-1202 от 04.08.2017 година.pdf - 04-08-2017 14:20:05
Протокол №1 от 11.07.2017 година от работата на комисията.pdf - 24-07-2017 10:43:17
Образци на документи.doc - 08-06-2017 13:58:47
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка по обособени позиции №1, № 2 и №3.pdf - 08-06-2017 13:58:38
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 08-06-2017 13:58:00
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 2220.pdf - 08-06-2017 13:57:46
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 1215.pdf - 08-06-2017 13:57:38
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 1003.pdf - 08-06-2017 13:32:06
Техн. проект Път VAR 1003.rar - 08-06-2017 13:02:19
Техн. проект Път VAR 1215.rar - 08-06-2017 12:58:13
Техническа спецификация.pdf - 08-06-2017 12:56:07
Условия за участие и указания за подготовка на образците в поръчката.pdf - 08-06-2017 12:55:40
Обявление за обществена поръчка.pdf - 08-06-2017 12:55:10
Решение №1425 от 05.06.2017 година на Кмета на Община Провадия.pdf - 08-06-2017 12:54:49
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 08-06-2017 12:54:37


НазадОбяви, съобщения

Обявление за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР 2014-2020
Обявление за провеждане на подбор на персонал...
повече..

Списък на класираните и на предложените за назначаване кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®