GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017-ОП-21/13.06.2017година Открита процедура по ЗОП с предмет:„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционен проект и упражняване на независим строителен надзор по време на СМР на открити площадки за игра в гр.Провадия, УПИ ХІ-жилищен комплекс, кв.72


Договор № 98 от 13.09.2017г..pdf - 03-10-2017 13:27:38
Договор № 97 от 13.09.2017г..pdf - 03-10-2017 13:26:22
Договор № 96 от 13.09.2017г..pdf - 03-10-2017 13:25:41
Договор № 95 от 13.09.2017г..pdf - 03-10-2017 13:20:04
Договор № 94 от 13.09.2017г..pdf - 03-10-2017 13:18:52
Заповед №2324 от 23.08.2017година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 23-08-2017 14:32:38
Доклад с вх.№ВД-467 от 23.08.2017година за резултатите от работата на комисията.pdf - 23-08-2017 14:29:55
Протокол №4 от 23.08.2017година от работата на комисията.pdf - 23-08-2017 14:28:41
Протокол №3 от 17.08.2017година от работата на комисията.pdf - 23-08-2017 14:26:11
Протокол №2 от 11.08.2017година от работата на комисията.pdf - 23-08-2017 14:23:36
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх.№ РД9100-1236 от 14.08.2017 година.pdf - 14-08-2017 14:37:32
Протокол №1 от 20.07.2017г. от работата на комисията.pdf - 28-07-2017 13:54:48
Образци на документи.doc - 15-06-2017 14:12:38
Проект на договор.pdf - 15-06-2017 14:12:09
Техническа спецификациа за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 15-06-2017 14:10:46
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура по ЗОП.pdf - 15-06-2017 14:09:52
Обявление за обществена поръчка.pdf - 15-06-2017 13:42:18
Решение № 1522 от 13.06.2017 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедурата.pdf - 15-06-2017 13:40:57
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 15-06-2017 13:40:26


НазадОбяви, съобщения

Съобщение
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 17.01.2018 г. /сряда/ отдел „Местни данъци и такси“...
повече..

Обява за конкурс за матроски длъжности във ВВМУ
Обява за конкурс за матроски длъжности във...
повече..

Уведомление за ИП „Промишлена газова инсталация на Газово стопанство, площадков газопровод и вътрешна инсталация на компресиран природен газ за захранване на съществуващо котелно помещение в „Маслодобивен завод“ гр.Провадия“
Уведомление за ИП "Слънчеви лъчи - Провадия"...
повече..

Обявление за издадено разрешение за изменение на действащия ПУП в обхват УПИ II - „физкултура и спорт“ и УПИ III - „ритуална зала и парк“ за поземлен имот с кадастрален идентификатор №261 в кв.38 по плана на с. Черковна, общ. Провадия
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варненска , на основание...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®