GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017 - ОП - 24/13.07.2017 г. Открита процедура по ЗОП с предмет: "Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) за рехабилитация на път VAR 1210 /III-731, Черноок - Блъсково/ - Градинарово - Снежина - граница общ. (Провадия - Каспичан) - Ма


Договор №107 от 16.10.2017година.pdf - 23-10-2017 14:21:49
Заповед №2738 от 19.09.2017година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 19-09-2017 14:41:54
Доклад с вх.№522 от 19.09.2017година за резултатите от работата на комисията.pdf - 19-09-2017 14:41:16
Протокол №3 от 19.09.2017година от работата на комисията.pdf - 19-09-2017 14:40:01
Протокол №2 от 14.09.2017година от работата на комисията.pdf - 19-09-2017 14:39:13
Съобщение за отваряне на предлагани ценови параметри от 14.09.2017г..pdf - 14-09-2017 13:32:40
Протокол №1 от 22.08.2017година от работата на комисията.pdf - 25-08-2017 13:40:17
Образци на документи.doc - 17-07-2017 16:21:53
Проект на договор за изпълнение на поръчката.pdf - 17-07-2017 16:21:30
Методика за определяне на комплексната оценка.pdf - 17-07-2017 16:20:57
Приложение №2 към Техническа спецификация - Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 17-07-2017 16:20:33
Приложение №1 към Техническа спецификация - Ситуация на път VAR 1210.pdf - 17-07-2017 16:20:16
Техническа спецификация за обществена поръчка.pdf - 17-07-2017 16:20:03
Условия за участие и указания за подготовка на образците, част от офертата.pdf - 17-07-2017 16:19:42
Обявление за обществена поръчка.pdf - 17-07-2017 16:19:23
Решение №1921 от 13.07.2017 г. на Кмета на Община Провадия за откриване на процедурата.pdf - 17-07-2017 16:18:57
Документация за възлагане на обществена поръчка - челна страница.pdf - 17-07-2017 16:18:47


НазадОбяви, съобщения

Съобщение за осигуряване на обществен достъп по реда на чл. 41, ал.1 от Закона за подземните богатства до разрешение № 498/ 09.04.2019г. на „ЗСК- Девня” АД гр. Варна.
СЪОБЩЕНИЕ за осигуряване на обществен достъп по реда на чл. 41, ал.1...
повече..

„НКЖИ – ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ“ ШУМЕН Уведомява пчеларите за растително защитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в землищата на населените места с ЖП инфраструктура по график
Повече тук
повече..

Обевяване на Заповед № РД-180/11.03.2019г. на Министъра на Околната среда и водите за пожароопасен сезон за 2019г. и предписание на Директора на РИОСВ Варна
Заповедта тук
повече..

Обявление : На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за издадено разрешение за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ХІV-59, ХV-62 и част от ІХ-60 в кв. 4 по плана на с. Черковна, община Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варненска на основание чл....
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®