GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017 - ОП - 24/13.07.2017 г. Открита процедура по ЗОП с предмет: "Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) за рехабилитация на път VAR 1210 /III-731, Черноок - Блъсково/ - Градинарово - Снежина - граница общ. (Провадия - Каспичан) - Ма


Договор №107 от 16.10.2017година.pdf - 23-10-2017 14:21:49
Заповед №2738 от 19.09.2017година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 19-09-2017 14:41:54
Доклад с вх.№522 от 19.09.2017година за резултатите от работата на комисията.pdf - 19-09-2017 14:41:16
Протокол №3 от 19.09.2017година от работата на комисията.pdf - 19-09-2017 14:40:01
Протокол №2 от 14.09.2017година от работата на комисията.pdf - 19-09-2017 14:39:13
Съобщение за отваряне на предлагани ценови параметри от 14.09.2017г..pdf - 14-09-2017 13:32:40
Протокол №1 от 22.08.2017година от работата на комисията.pdf - 25-08-2017 13:40:17
Образци на документи.doc - 17-07-2017 16:21:53
Проект на договор за изпълнение на поръчката.pdf - 17-07-2017 16:21:30
Методика за определяне на комплексната оценка.pdf - 17-07-2017 16:20:57
Приложение №2 към Техническа спецификация - Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 17-07-2017 16:20:33
Приложение №1 към Техническа спецификация - Ситуация на път VAR 1210.pdf - 17-07-2017 16:20:16
Техническа спецификация за обществена поръчка.pdf - 17-07-2017 16:20:03
Условия за участие и указания за подготовка на образците, част от офертата.pdf - 17-07-2017 16:19:42
Обявление за обществена поръчка.pdf - 17-07-2017 16:19:23
Решение №1921 от 13.07.2017 г. на Кмета на Община Провадия за откриване на процедурата.pdf - 17-07-2017 16:18:57
Документация за възлагане на обществена поръчка - челна страница.pdf - 17-07-2017 16:18:47


НазадОбяви, съобщения

Съобщение
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 17.01.2018 г. /сряда/ отдел „Местни данъци и такси“...
повече..

Обява за конкурс за матроски длъжности във ВВМУ
Обява за конкурс за матроски длъжности във...
повече..

Уведомление за ИП „Промишлена газова инсталация на Газово стопанство, площадков газопровод и вътрешна инсталация на компресиран природен газ за захранване на съществуващо котелно помещение в „Маслодобивен завод“ гр.Провадия“
Уведомление за ИП "Слънчеви лъчи - Провадия"...
повече..

Обявление за издадено разрешение за изменение на действащия ПУП в обхват УПИ II - „физкултура и спорт“ и УПИ III - „ритуална зала и парк“ за поземлен имот с кадастрален идентификатор №261 в кв.38 по плана на с. Черковна, общ. Провадия
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варненска , на основание...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®