GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017-ОП-25/20.07.2017г.Публично състезание по ЗОП с предмет: Периодична доставка на ВиК материали и части за нуждите на Община Провадия


Договор №105 от 06.10.2017 година.pdf - 24-10-2017 10:29:02
Заповед №2599 от 01.09.2017година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 01-09-2017 14:06:02
Доклад с вх.№ВД-490 от 31.08.2017година за резултатите от работата на комисията.pdf - 01-09-2017 14:05:16
Протокол №3 от 28.08.2017година от работата на комисията.pdf - 01-09-2017 14:04:31
Протокол №2 от 24.08.2017година от работата на комисията.pdf - 01-09-2017 14:02:26
Съобщение с изх.№РД 2600-1290 от 24.08.2017година за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 24-08-2017 13:31:05
Протокол №1 от 14.08.2017г. от работата на комисията.pdf - 16-08-2017 14:26:06
Образци на документи.doc - 20-07-2017 12:30:28
Проект на договор.pdf - 20-07-2017 12:30:13
Методика за определяне на комплексната оценка.pdf - 20-07-2017 12:27:22
Условия за участие и указания за подготовка на образците в поръчката.pdf - 20-07-2017 12:26:51
Техническа спецификация за възлагане на публично състезание по ЗОП.pdf - 20-07-2017 12:24:31
Обявление за поръчка.pdf - 20-07-2017 12:23:34
Решение №1973 от 20.07.2017 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 20-07-2017 12:22:51
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 20-07-2017 12:17:21


НазадОбяви, съобщения

Обявление за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР 2014-2020
Обявление за провеждане на подбор на персонал...
повече..

Списък на класираните и на предложените за назначаване кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®