GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017-ОП-25/20.07.2017г.Публично състезание по ЗОП с предмет: Периодична доставка на ВиК материали и части за нуждите на Община Провадия


Договор №105 от 06.10.2017 година.pdf - 24-10-2017 10:29:02
Заповед №2599 от 01.09.2017година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 01-09-2017 14:06:02
Доклад с вх.№ВД-490 от 31.08.2017година за резултатите от работата на комисията.pdf - 01-09-2017 14:05:16
Протокол №3 от 28.08.2017година от работата на комисията.pdf - 01-09-2017 14:04:31
Протокол №2 от 24.08.2017година от работата на комисията.pdf - 01-09-2017 14:02:26
Съобщение с изх.№РД 2600-1290 от 24.08.2017година за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 24-08-2017 13:31:05
Протокол №1 от 14.08.2017г. от работата на комисията.pdf - 16-08-2017 14:26:06
Образци на документи.doc - 20-07-2017 12:30:28
Проект на договор.pdf - 20-07-2017 12:30:13
Методика за определяне на комплексната оценка.pdf - 20-07-2017 12:27:22
Условия за участие и указания за подготовка на образците в поръчката.pdf - 20-07-2017 12:26:51
Техническа спецификация за възлагане на публично състезание по ЗОП.pdf - 20-07-2017 12:24:31
Обявление за поръчка.pdf - 20-07-2017 12:23:34
Решение №1973 от 20.07.2017 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 20-07-2017 12:22:51
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 20-07-2017 12:17:21


НазадОбяви, съобщения

Съобщение
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 17.01.2018 г. /сряда/ отдел „Местни данъци и такси“...
повече..

Обява за конкурс за матроски длъжности във ВВМУ
Обява за конкурс за матроски длъжности във...
повече..

Уведомление за ИП „Промишлена газова инсталация на Газово стопанство, площадков газопровод и вътрешна инсталация на компресиран природен газ за захранване на съществуващо котелно помещение в „Маслодобивен завод“ гр.Провадия“
Уведомление за ИП "Слънчеви лъчи - Провадия"...
повече..

Обявление за издадено разрешение за изменение на действащия ПУП в обхват УПИ II - „физкултура и спорт“ и УПИ III - „ритуална зала и парк“ за поземлен имот с кадастрален идентификатор №261 в кв.38 по плана на с. Черковна, общ. Провадия
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варненска , на основание...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®