GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017-ОП-28/04.09.2017г.Публично състезание по ЗОП с предмет: Доставка на комбиниран багер-товарач за нуждите на Община Провадия


Договор №110 от 16.11.2017година.pdf - 30-11-2017 16:52:35
Заповед №2978 от 13.10.2017година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 13-10-2017 13:58:28
Доклад с вх.№ВД-576 от 13.10.2017година за резултатите от работата на комисията.pdf - 13-10-2017 13:57:59
Протокол №3 от13.10.2017година от работата на комисията.pdf - 13-10-2017 13:44:28
Протокол №2 от 10.10.2017година от работата на комисията.pdf - 13-10-2017 13:44:10
Съобщение с изх.№РД9100-1531 от 10.10.2017година за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 10-10-2017 14:41:16
Протокол №1 от 26.09.2017 от работата на комисията.pdf - 27-09-2017 14:29:13
Информация относно постъпили мнения и предложения от 11.09.2017година.pdf - 11-09-2017 14:39:23
Оразци на документи, изменени с решение № 2673 от 11.09.2017г.doc - 11-09-2017 13:29:21
Проект на договор- изменен с решение № 2673 от 11.09.2017г.pdf - 11-09-2017 13:29:12
Методика за определяне на комплексната оценка- изменена с решение № 2673 от 11.09.2017г.pdf - 11-09-2017 13:28:41
Условия за участие и указания за подготовка на образците в поръчката- изменени с с решение № 2673 от 11.09.2017г.pdf - 11-09-2017 13:28:27
Техническа спецификация- изменена с решение № 2673 от 11.09.2017г.pdf - 11-09-2017 13:27:51
Обявление за обществена поръчка.pdf - 11-09-2017 13:27:34
Решение № 2673 от 11.09.2017г. за одобряване на обявление за промени или допълнителна информация.pdf - 11-09-2017 13:25:47
Образци на документи.doc - 04-09-2017 12:00:15
Проект на договор.pdf - 04-09-2017 11:59:54
Методика за определяне на комплексната оценка.pdf - 04-09-2017 11:58:37
Условия за участие и указания за подготовка на образците в поръчката.pdf - 04-09-2017 11:56:35
Техническа спецификация за възлагане на публично състезание по ЗОП.pdf - 04-09-2017 11:55:44
Обявление за обществена поръчка.pdf - 04-09-2017 11:55:23
Решение №2606 от 04.09.2017 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 04-09-2017 11:54:44
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 04-09-2017 11:54:16


Назад



Обяви, съобщения

Повторен публичен търг на 14.01.2018г.
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ О Б Я В Я В А На 14.01.2019г. от 10.00 часа, повторен публичен...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 100/22.11.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
Към обявата Приложение...
повече..

Обява за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия” по ОПРЧР2014-2020
Към обявата Приложение...
повече..




Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК




Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®