GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017 -ОП-30/21.11.2017г. Открита процедура по ЗОП с предмет: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) за обновяване на енергийната ефективност на сградата на ОДК - Провадия, финансиран по договор №BG16RFOP001-2.001-0025-C01 по ОПРР


Протокол № 1 от 29.12.2017 година от работата на комисията.pdf - 16-01-2018 15:31:05
Разяснения относно постъпили запитвания с изх.№РД 9100-1862 от 18.12.2017година.pdf - 18-12-2017 17:14:38
Образци на документи.doc - 23-11-2017 15:21:30
Проект договор за инженеринг.pdf - 23-11-2017 15:21:09
Методика за определяне на комплексна оценка.pdf - 23-11-2017 15:20:23
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 23-11-2017 15:20:09
Част Архитектура на Общински детски комплекс - Провадия.pdf - 23-11-2017 15:10:01
Сертификат за енергийни характеристики.pdf - 23-11-2017 14:37:51
Резюме от Доклад за енергийна ефективност.pdf - 23-11-2017 14:37:37
Доклад от обследване за енергийна ефективност.pdf - 23-11-2017 14:37:08
Технически паспорт.pdf - 23-11-2017 14:35:59
Доклад за резултати от обследване за установяване на технически характеристики.pdf - 23-11-2017 14:35:18
Скица-виза за проектиране за сградата на ОДК - Провадия.pdf - 23-11-2017 14:34:34
Техническа спецификация.pdf - 23-11-2017 14:34:14
Условия за участие и указания за подготовка на образците.pdf - 23-11-2017 14:33:13
Обявление за поръчката.pdf - 23-11-2017 14:32:29
Решение за откриване на процедура.pdf - 23-11-2017 14:31:36
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 23-11-2017 14:31:17


НазадОбяви, съобщения

Съобщение
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 17.01.2018 г. /сряда/ отдел „Местни данъци и такси“...
повече..

Обява за конкурс за матроски длъжности във ВВМУ
Обява за конкурс за матроски длъжности във...
повече..

Уведомление за ИП „Промишлена газова инсталация на Газово стопанство, площадков газопровод и вътрешна инсталация на компресиран природен газ за захранване на съществуващо котелно помещение в „Маслодобивен завод“ гр.Провадия“
Уведомление за ИП "Слънчеви лъчи - Провадия"...
повече..

Обявление за издадено разрешение за изменение на действащия ПУП в обхват УПИ II - „физкултура и спорт“ и УПИ III - „ритуална зала и парк“ за поземлен имот с кадастрален идентификатор №261 в кв.38 по плана на с. Черковна, общ. Провадия
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варненска , на основание...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®