GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017 -ОП-30/21.11.2017г. Открита процедура по ЗОП с предмет: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) за обновяване на енергийната ефективност на сградата на ОДК - Провадия, финансиран по договор №BG16RFOP001-2.001-0025-C01 по ОПРР


Обявление за възложена поръчка - инженеринг ОДК.pdf - 27-04-2018 21:45:47
Приложения към договор - ценово предложение, доклад, енергийна ефективност, технически паспорт.pdf - 27-04-2018 21:50:59
Линеен график.JPG - 27-04-2018 21:48:17
Договор № ОП-15 от 28.03.2018година.pdf - 27-04-2018 21:47:46
Заповед № 349 от 15.02.2018 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 15-02-2018 17:00:27
Доклад с вх.№ ВД-94 от 14.02.2018 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 15-02-2018 17:00:01
Протокол № 3 от 06.02.2018 година от работата на комисията.pdf - 15-02-2018 16:59:25
Протокол №2 от 30.01.2018 година от работата на комисията.pdf - 15-02-2018 16:58:55
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх.№ РД9100-176 от 01.02.2018 година.pdf - 01-02-2018 18:10:28
Протокол № 1 от 29.12.2017 година от работата на комисията.pdf - 16-01-2018 15:31:05
Разяснения относно постъпили запитвания с изх.№РД 9100-1862 от 18.12.2017година.pdf - 18-12-2017 17:14:38
Образци на документи.doc - 23-11-2017 15:21:30
Проект договор за инженеринг.pdf - 23-11-2017 15:21:09
Методика за определяне на комплексна оценка.pdf - 23-11-2017 15:20:23
Единен наръчник за комуникация и информация по ОПРР.pdf - 23-11-2017 15:20:09
Част Архитектура на Общински детски комплекс - Провадия.pdf - 23-11-2017 15:10:01
Сертификат за енергийни характеристики.pdf - 23-11-2017 14:37:51
Резюме от Доклад за енергийна ефективност.pdf - 23-11-2017 14:37:37
Доклад от обследване за енергийна ефективност.pdf - 23-11-2017 14:37:08
Технически паспорт.pdf - 23-11-2017 14:35:59
Доклад за резултати от обследване за установяване на технически характеристики.pdf - 23-11-2017 14:35:18
Скица-виза за проектиране за сградата на ОДК - Провадия.pdf - 23-11-2017 14:34:34
Техническа спецификация.pdf - 23-11-2017 14:34:14
Условия за участие и указания за подготовка на образците.pdf - 23-11-2017 14:33:13
Обявление за поръчката.pdf - 23-11-2017 14:32:29
Решение за откриване на процедура.pdf - 23-11-2017 14:31:36
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 23-11-2017 14:31:17


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®