GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2017-ОП-32/18.12.2017 г.: Открита процедура по ЗОП с предмет: „Изготвяне на обследвания на три жилищни сгради, находящи се на територията на гр.Провадия“ с две обособени позиции


Договор № ОП-20 от 02.05.2018година.pdf - 01-06-2018 15:59:09
Договор № ОП-19 от 02.05.2018година.pdf - 03-05-2018 14:35:27
Заповед №719 от 29.03.2018година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 30-03-2018 19:48:28
Доклад с вх.№ ВД-174 от 23.03.2018година за резултатите от работата на комисията.pdf - 30-03-2018 19:48:07
Протокол №4 от 23.03.2018година от работата на комисията.pdf - 30-03-2018 19:37:09
Протокол №3 от 08.03.2018година от работата на комисията.pdf - 30-03-2018 19:34:48
Протокол №2 от 28.02.2018година от работата на комисията.pdf - 30-03-2018 19:34:10
Съобщение с изх.№9100-345 от 02.03.2018година за отваряне и оповестяване на ценови оферти на участниците.pdf - 02-03-2018 17:17:38
Протокол № 1 от 24.01.2018 година от работата на комисията.pdf - 01-02-2018 18:08:40
Проект на договор по обособена позиция №2.pdf - 21-12-2017 16:11:20
Проект на договор по обособена позиция №1.pdf - 21-12-2017 16:11:01
Образци на документи.doc - 21-12-2017 16:10:45
Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка.pdf - 21-12-2017 16:10:33
Условия за участие и указания за подготовка на образците, част от офертата.pdf - 21-12-2017 16:10:08
Обявление за обществена поръчка.pdf - 21-12-2017 16:09:44
Решение №3718 от 18.12.2017 г. на Кмета на Община Провадия за откриване на процедурата.pdf - 21-12-2017 16:09:24
Документация за възлагане на обществена поръчка - челен лист.pdf - 21-12-2017 16:09:10


НазадОбяви, съобщения

Обявление за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР 2014-2020
Обявление за провеждане на подбор на персонал...
повече..

Списък на класираните и на предложените за назначаване кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®