GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-3/21.02.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Основен ремонт на общинска пътна мрежа през 2018 година" с три обособени позиции


Заповед №506 от 07.03.2018година на Кмета на Община Провадия за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 07-03-2018 20:48:00
Образци на документи.doc - 23-02-2018 16:30:22
Проект на договор по обособени позиции 1,2 и 3.pdf - 23-02-2018 16:30:11
Методика за определяне на комплексна оценка.PDF - 23-02-2018 16:29:29
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 23-02-2018 16:28:40
КС VAR 2220.xlsx - 23-02-2018 16:28:19
КС VAR 1215.xlsx - 23-02-2018 16:28:14
КС VAR 1003.xlsx - 23-02-2018 16:28:07
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 2220.pdf - 23-02-2018 16:28:00
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 1215.pdf - 23-02-2018 16:27:51
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 1003.pdf - 23-02-2018 16:27:39
Техн. проект Път VAR 2220.rar - 23-02-2018 16:18:02
Техн. проект Път VAR 1215.rar - 23-02-2018 15:04:00
Техн. проект Път VAR 1003.rar - 23-02-2018 15:00:30
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура.PDF - 23-02-2018 14:52:59
Условия за участие и указания за подготовка на образците.pdf - 23-02-2018 14:51:58
Обявление за поръчката.pdf - 23-02-2018 14:50:49
Решение №398 от 21.02.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.PDF - 23-02-2018 14:50:26
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 23-02-2018 14:49:59


НазадОбяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..

СПИСЪК на класираните и на предложените за назначаване кандидати след процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия”, обявена м. юли 2019г.
Повече тук
повече..

Списък на допуснатите до Етап 2 кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®