GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-4/28.02.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет:"Събиране и транспортиране на битови, биоразградими/зелени/ и строителни отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Провадия


Договор №ОП-36 от 28.06.2018година.pdf - 27-07-2018 17:02:24
Заповед №1195 от 22.05.2018 г. на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците в процедурата.pdf - 22-05-2018 19:41:33
Доклад от работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите.pdf - 22-05-2018 19:41:19
Протокол №3 от работата на комисията.pdf - 22-05-2018 19:41:07
Протокол №2 от работата на комисията.pdf - 22-05-2018 19:40:51
Съобщение с изх.№РД 9100-722 от 17.05.2018година за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 17-05-2018 18:20:29
Протокол №1 от 10.04.2018година от работата на комисията.pdf - 30-04-2018 14:48:13
Разяснения относно постъпили запитвания с изх.№ РД9100-492 от 03.04.2018година.pdf - 03-04-2018 17:23:13
Приложение към разяснение - espd-request.zip - 03-04-2018 16:13:12
Образци на документи.doc - 02-03-2018 19:40:05
Проект на договор за изълнение на обществена поръчка.pdf - 02-03-2018 19:38:34
Методика за определяне на комплексна оценка в открита процедура.pdf - 02-03-2018 19:36:54
Приложение към техническа спецификация - Заповед № 3047 от 20.10.2017 година на Кмета на Община Провадия.pdf - 02-03-2018 19:36:17
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура.pdf - 02-03-2018 19:35:52
Условия за участие и указания за подготовка на офертата.pdf - 02-03-2018 19:35:37
Обявление за обществена поръчка.pdf - 02-03-2018 19:35:04
Решение № 448 от 28.02.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 02-03-2018 19:33:54
Документация за обществена поръчка – челна страница.pdf - 02-03-2018 19:33:18


Назад



Обяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 - 97/02.12.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 95/27.11.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

ИП „Приемно предавателна (базова) станция № 4314, върху сграда находяща се в УПИ II, кв. 20 по плана на гр. Провадия с административен адевс ул. „Шипка” № 16 Възложител:„Теленор България” ЕАД
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл....
повече..

Заповед № 3516/28.11.2019г.
З А П О В Е Д № 3516 гр. Провадия 28.11.2019 г. На основание чл.44, ал.1,...
повече..




Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК




Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®