GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-5/12.03.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет:"Основен ремонт на тротоарни настилки" с две обособени позиции:Първа обособена позиция:"Основен ремонт тротоарни настилки в град Провадия" и Втора обособена позиция:"Основен ремонт тротоарни настилки в селата Петров дол, Снежина, Градина


Договор № ОП-43 от 16.07.2018 година.pdf - 14-08-2018 17:40:09
Договор № ОП-42 от 16.07.2018 година.pdf - 14-08-2018 17:38:33
Заповед №1395 от 08.06.2018година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците в процедурата.pdf - 08-06-2018 15:22:15
Доклад с вх.№ ВД-334 от 08.06.2018година за резултатите от работата на комисията.pdf - 08-06-2018 15:21:20
Протокол № 4 от 04.06.2018година от работата на комисията.pdf - 08-06-2018 15:20:34
Протокол № 3 от 22.05.2018година от работата на комисията.pdf - 08-06-2018 15:18:39
Протокол № 2 от 10.05.2018година от работата на комисията.pdf - 08-06-2018 15:16:41
Съобщение с изх.№РД 9100-723 от 17.05.2018година за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 17-05-2018 18:23:55
Протокол №1 от 18.04.2018година от работата на комисията.pdf - 30-04-2018 14:49:45
Разяснение на Възложителя относно постъпили въпроси от участници в процедурата.pdf - 26-03-2018 17:16:31
Приложение към Разяснение на Възложителя - espd-request.zip - 26-03-2018 17:14:49
Образци на документи.doc - 13-03-2018 21:09:16
Методика за определяне на комплексна оценка в открита процедура.pdf - 13-03-2018 21:08:47
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 13-03-2018 21:08:24
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 13-03-2018 21:07:49
Количествена сметка по Втора обособена позиция.pdf - 13-03-2018 21:07:31
Количествена сметка по Първа обособена позиция.pdf - 13-03-2018 21:07:20
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура.pdf - 13-03-2018 21:07:07
Условия за участие и указания за подготовка на образците.pdf - 13-03-2018 21:06:38
Обявление за обществена поръчка.pdf - 13-03-2018 21:06:03
Решение № 536 от 12.03.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 13-03-2018 21:05:41
Документация за обществена поръчка – челна страница.pdf - 13-03-2018 21:03:29


НазадОбяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 - 97/02.12.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 95/27.11.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

ИП „Приемно предавателна (базова) станция № 4314, върху сграда находяща се в УПИ II, кв. 20 по плана на гр. Провадия с административен адевс ул. „Шипка” № 16 Възложител:„Теленор България” ЕАД
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл....
повече..

Заповед № 3516/28.11.2019г.
З А П О В Е Д № 3516 гр. Провадия 28.11.2019 г. На основание чл.44, ал.1,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®