GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-6/02.04.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Основен ремонт на общинска пътна мрежа" с три обособени позиции


Заповед №1354 от 05.06.2018година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 05-06-2018 17:18:16
Доклад с вх.№ ВД-328 от 05.06.2018година за резултатите от работата на комисията.pdf - 05-06-2018 17:17:52
Протокол №3 от 04.06.2018година от работата на комисията.pdf - 05-06-2018 17:15:10
Протокол №2 от 30.05.2018година от работата на комисията.pdf - 05-06-2018 17:10:31
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх.№ РД9100-781 от 30.05.2017 година.pdf - 30-05-2018 17:55:29
Протокол №1 от 09.05.2018година от работата на комисията.pdf - 18-05-2018 09:40:57
Приложение - eEEДОП – в електронен формат.zip.zip - 04-04-2018 17:21:01
Образци на документи.doc - 04-04-2018 17:19:40
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка по 1,2 и 3 обособени позиции.pdf - 04-04-2018 17:19:28
Методика за определяне на комплексната оценка.pdf - 04-04-2018 17:18:47
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 04-04-2018 17:18:17
КС VAR 2220.xlsx - 04-04-2018 17:17:51
КС VAR 1215.xlsx - 04-04-2018 17:17:46
КС VAR 1003.xlsx - 04-04-2018 17:17:39
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 2220.pdf - 04-04-2018 17:17:19
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 1215.pdf - 04-04-2018 17:17:04
Приложение към техническа спецификация -КС VAR 1003.pdf - 04-04-2018 17:16:50
Техн. проект Път VAR 2220.rar - 04-04-2018 16:59:42
Техн. проект Път VAR 1215.rar - 04-04-2018 13:04:22
Техн. проект Път VAR 1003.rar - 04-04-2018 12:54:19
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 04-04-2018 12:46:13
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура по ЗОП.pdf - 04-04-2018 12:45:06
Обявление за поръчката.pdf - 04-04-2018 12:43:42
Решение №731 от 02.04.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка.pdf - 04-04-2018 12:42:37
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 04-04-2018 12:42:06


НазадОбяви, съобщения

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията...
повече..

Покана за свикване на общо събрание на "МИГ Възход - Ветрино - Вълчи дол - Провадия"
Поканата тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 42 / 08.06.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление : на основание чл. 128 , ал. 1 от ЗУТ - изработен проект за ПУП – ПП /парцеларен план/ за „Трасе на водопровод ” и „ Трасе на кабел 20kV до поземлен имот с № 56143.53.21 в землището на с. Петров дол, община Провадия
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 20.06.2018 год. На основание чл. 61, ал. 3 от...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®