GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-8/12.04.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на пътни знаци и табели за нуждите на Община Провадия"


Обявление за възложена поръчка.pdf - 20-08-2019 17:01:53
Заповед № 1993 от 25.07.2019година на Кмета на Община Провадия за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 25-07-2019 17:18:54
Доклад с вх.№ 345 от 25.07.2019година за резултатите от работата на комисията.pdf - 25-07-2019 17:18:43
Протокол № 4 от 18.03.2019година от работата на комисията.pdf - 25-07-2019 17:18:31
Заповед №1807 от 18.07.2018година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците в процедурата.pdf - 18-07-2018 16:45:23
Доклад с вх.№Вд-393 от 17.07.2018година за резултатите от работата на комисията.pdf - 18-07-2018 16:45:14
Протокол №3 от 10.07.2018година от работата на комисията.pdf - 18-07-2018 16:45:04
Протокол №2 от 13.06.2018година от работата на комисията.pdf - 18-07-2018 16:44:55
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх.№ РД9100-966 от 05.07.2018 година.pdf - 05-07-2018 16:43:26
Протокол №1 от 21.05.2018година от работата на комисията.pdf - 05-06-2018 17:09:44
espd-request.zip - 16-04-2018 17:30:40
Образци на документи.doc - 16-04-2018 17:30:30
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 16-04-2018 17:26:07
Методика за определяне на комплексна оценка на офертите.pdf - 16-04-2018 17:25:26
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 16-04-2018 17:24:56
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура по ЗОП.pdf - 16-04-2018 17:24:39
Обявление за обществена поръчка.pdf - 16-04-2018 17:23:42
Решение № 835 от 12.04.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 16-04-2018 17:23:08
Документация за обществена поръчка – челна страница.pdf - 16-04-2018 17:21:44


НазадОбяви, съобщения

Обявление на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ за издадено разрешение за изработване ПУП - ПРЗ за УПИ IV, V и VI в кв. 66 стопански двор по плана на с. Бозвелийско, община Провадия
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна на основание чл. 124 б,...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 97/02.12.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 95/27.11.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

ИП „Приемно предавателна (базова) станция № 4314, върху сграда находяща се в УПИ II, кв. 20 по плана на гр. Провадия с административен адевс ул. „Шипка” № 16 Възложител:„Теленор България” ЕАД
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл....
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®