GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-9/12.04.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Извършване оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор " с пет обособени позиции


espd-request.zip - 16-04-2018 18:10:57
Образци на документи.doc - 16-04-2018 18:10:43
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в кв.25 по плана на с.Градинарово.pdf - 16-04-2018 18:10:30
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в кв.24 по плана на с.Манастир.pdf - 16-04-2018 18:10:19
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в УПИ ІХ,кв.28 по плана на с.Добрина.pdf - 16-04-2018 18:10:09
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в УПИ XIII-118, кв.25 по плана на с.Тутраканци.pdf - 16-04-2018 18:09:59
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в с.Венчан.pdf - 16-04-2018 18:09:46
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 16-04-2018 18:08:49
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура по ЗОП.pdf - 16-04-2018 18:04:50
Обявление за обществена поръчка.pdf - 16-04-2018 18:03:32
Решение № 837 от 12.04.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 16-04-2018 18:02:28
Документация за обществена поръчка – челна страница.pdf - 16-04-2018 18:01:55


НазадОбяви, съобщения

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията...
повече..

Покана за свикване на общо събрание на "МИГ Възход - Ветрино - Вълчи дол - Провадия"
Поканата тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 42 / 08.06.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление : на основание чл. 128 , ал. 1 от ЗУТ - изработен проект за ПУП – ПП /парцеларен план/ за „Трасе на водопровод ” и „ Трасе на кабел 20kV до поземлен имот с № 56143.53.21 в землището на с. Петров дол, община Провадия
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 20.06.2018 год. На основание чл. 61, ал. 3 от...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®