GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-9/12.04.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: "Извършване оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор " с пет обособени позиции


Договор № ОП-72 от 25.10.2018година.pdf - 27-11-2018 18:51:01
Договор № ОП-71 от 25.10.2018година.pdf - 26-11-2018 18:46:50
Договор № ОП-70 от 25.10.2018година.pdf - 26-11-2018 18:43:16
Договор № ОП-69 от 25.10.2018година.pdf - 26-11-2018 18:40:42
Договор № ОП-68 от 25.10.2018година.pdf - 26-11-2018 18:37:37
Заповед № 2570 от 01.10.2018година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 01-10-2018 17:20:18
Доклад с вх.№ ВД-524 от 01.10.2018година за резултатите от работата на комисията.pdf - 01-10-2018 17:19:14
Протокол № 5 от 18.09.2018година от работата на комисията.pdf - 01-10-2018 17:12:32
Протокол № 4 от 12.09.2018година от работата на комисията.pdf - 01-10-2018 17:11:23
Протокол № 3 от 03.09.2018година от работата на комисията.pdf - 01-10-2018 17:09:50
Протокол № 2 от 20.08.2018година от работата на комисията.pdf - 01-10-2018 17:07:36
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх.№ РД 9100-1195 от 29.08.2018 година.pdf - 29-08-2018 15:27:32
Протокол №1 от 21.05.2018година от работата на комисията.pdf - 03-08-2018 16:29:21
espd-request.zip - 16-04-2018 18:10:57
Образци на документи.doc - 16-04-2018 17:13:43
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в кв.25 по плана на с.Градинарово.pdf - 16-04-2018 18:10:30
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в кв.24 по плана на с.Манастир.pdf - 16-04-2018 18:10:19
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в УПИ ІХ,кв.28 по плана на с.Добрина.pdf - 16-04-2018 18:10:09
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в УПИ XIII-118, кв.25 по плана на с.Тутраканци.pdf - 16-04-2018 18:09:59
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в с.Венчан.pdf - 16-04-2018 18:09:46
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 16-04-2018 18:08:49
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура по ЗОП.pdf - 16-04-2018 18:04:50
Обявление за обществена поръчка.pdf - 16-04-2018 18:03:32
Решение № 837 от 12.04.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 16-04-2018 18:02:28
Документация за обществена поръчка – челна страница.pdf - 16-04-2018 18:01:55


НазадОбяви, съобщения

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
Към обявата Приложение...
повече..

Обява за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия” по ОПРЧР2014-2020
Към обявата Приложение...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 93/23.10.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Обявяване на публичен търг за отдаване под наем на терен от 20.00 м² , позиция № 4 по схема № 18 по РП на гр. Провадия
Община Провадия – обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®