GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-10/25.04.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет:"Проектиране, строителство и извършване на авторски надзор по време на строителство на открити площадки за игра в селата Венчан, Тутраканци, Градинарово, Добрина и Манастир" с пет обособени позиции


Заповед №1374 от 06.06.2018година на Кмета на Община Провадия за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 06-06-2018 16:59:12
Решение №1322 от 01.06.2018 г. за удължаване на срока за подаване на оферти и определяне на нов срок за отваряне на офертите.pdf - 01-06-2018 10:46:35
espd-request.zip - 27-04-2018 17:23:00
Образци на документи.doc - 27-04-2018 17:21:20
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка по обособени позиции 1,2,3,4 и 5.pdf - 27-04-2018 17:20:29
Методика за определяне на комплексната оценка в открита процедура по ЗОП.pdf - 27-04-2018 17:16:51
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в кв.24 по плана на с.Манастир.pdf - 27-04-2018 17:14:32
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в кв.25 по плана на с.Градинарово.pdf - 27-04-2018 17:13:22
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в УПИ XIII-118, кв.25 по плана на с.Тутраканци.pdf - 27-04-2018 17:12:13
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в УПИ ІХ,кв.28 по плана на с.Добрина.pdf - 27-04-2018 17:11:04
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в с.Венчан.pdf - 27-04-2018 17:10:55
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 27-04-2018 17:08:53
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура.pdf - 27-04-2018 17:08:27
Обявление за обществена поръчка.pdf - 27-04-2018 17:06:43
Решение № 947 от 25.04.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 27-04-2018 17:05:03
Документация за обществена поръчка – челна страница.pdf - 27-04-2018 17:04:11


НазадОбяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..

СПИСЪК на класираните и на предложените за назначаване кандидати след процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия”, обявена м. юли 2019г.
Повече тук
повече..

Списък на допуснатите до Етап 2 кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®