GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-11/08.05.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет:"Открит комплекс за спортна дейност с площадка за игра и зона за отдих в УПИ-1996,кв.95,гр.Провадия"


Разяснения с изх.№ РД9100-739 от 21.05.2018година относно постъпили запитвания във връзка с документация за обществена поръчка.pdf - 21-05-2018 16:19:15
Техническа спецификация за обществена поръчка по ЗОП изменена с Решение №1176 от 21.05.2018година на Кмета на Община Провадия.pdf - 21-05-2018 16:19:02
Условия за участие и указания за подготовка на образците изменени с Решение №1176 от 21.05.2018година на Кмета на Община Провадия.pdf - 21-05-2018 16:18:01
Решение №1176 от 21.05.2018година на Кмета на Община Провадя за изменение на обявление за обществена поръчка.pdf - 21-05-2018 16:16:35
espd-request.zip - 11-05-2018 17:28:14
Образци на документи.doc - 11-05-2018 16:13:25
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 11-05-2018 16:07:53
Методика за определяне на комплексната оценка в открита процедура по ЗОП.pdf - 11-05-2018 16:04:24
Инвестиционен проект за Открит комплекс за спортна дейност с площадка за игра.rar - 11-05-2018 16:03:22
Приложение към техническа спецификация - Количествена сметка.pdf - 11-05-2018 15:56:17
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 11-05-2018 15:55:24
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура.pdf - 11-05-2018 15:53:10
Обявление за обществена поръчка.pdf - 11-05-2018 15:49:26
Решение № 1045 от 08.05.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 11-05-2018 15:48:26
Документация за обществена поръчка – челна страница.pdf - 11-05-2018 15:47:44


НазадОбяви, съобщения

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията...
повече..

Покана за свикване на общо събрание на "МИГ Възход - Ветрино - Вълчи дол - Провадия"
Поканата тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 42 / 08.06.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление : на основание чл. 128 , ал. 1 от ЗУТ - изработен проект за ПУП – ПП /парцеларен план/ за „Трасе на водопровод ” и „ Трасе на кабел 20kV до поземлен имот с № 56143.53.21 в землището на с. Петров дол, община Провадия
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 20.06.2018 год. На основание чл. 61, ал. 3 от...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®