GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-11/08.05.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет:"Открит комплекс за спортна дейност с площадка за игра и зона за отдих в УПИ-1996,кв.95,гр.Провадия"


Обявление за приключване на договор.pdf - 11-09-2019 11:27:38
Обявление за възложена поръчка.pdf - 05-11-2018 11:45:38
Приложения към договор №ОП-60 от 03.10.2018година.pdf - 02-11-2018 16:09:23
Договор №ОП-60 от 03.10.2018година.pdf - 02-11-2018 16:08:33
Заповед №2227 от 24.08.2018година на Кмета на Община Провадия относно класиране на участниците.pdf - 24-08-2018 17:26:18
Доклад с вх№ВД-456 от 17.08.2018година за резултатите от работата на комисията.pdf - 24-08-2018 17:24:10
Протокол №3 от 14.08.2018година от работата на комисията.pdf - 24-08-2018 17:22:04
Протокол №2 от 09.08.2018година от работата на комисията.pdf - 24-08-2018 17:20:12
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх.№ РД 9100-1119 от 09.08.2018 година.pdf - 09-08-2018 17:11:16
Протокол №1 от 14.06.2018година от работата на комисията.pdf - 09-07-2018 15:06:52
Разяснения с изх.№ РД9100-739 от 21.05.2018година относно постъпили запитвания във връзка с документация за обществена поръчка.pdf - 21-05-2018 16:19:15
Техническа спецификация за обществена поръчка по ЗОП изменена с Решение №1176 от 21.05.2018година на Кмета на Община Провадия.pdf - 21-05-2018 16:19:02
Условия за участие и указания за подготовка на образците изменени с Решение №1176 от 21.05.2018година на Кмета на Община Провадия.pdf - 21-05-2018 16:18:01
Решение №1176 от 21.05.2018година на Кмета на Община Провадя за изменение на обявление за обществена поръчка.pdf - 21-05-2018 16:16:35
espd-request.zip - 11-05-2018 17:28:14
Образци на документи.doc - 11-05-2018 16:13:25
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 11-05-2018 16:07:53
Методика за определяне на комплексната оценка в открита процедура по ЗОП.pdf - 11-05-2018 16:04:24
Инвестиционен проект за Открит комплекс за спортна дейност с площадка за игра.rar - 11-05-2018 16:03:22
Приложение към техническа спецификация - Количествена сметка.pdf - 11-05-2018 15:56:17
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 11-05-2018 15:55:24
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура.pdf - 11-05-2018 15:53:10
Обявление за обществена поръчка.pdf - 11-05-2018 15:49:26
Решение № 1045 от 08.05.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 11-05-2018 15:48:26
Документация за обществена поръчка – челна страница.pdf - 11-05-2018 15:47:44


НазадОбяви, съобщения

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 102/10.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61, ал....
повече..

Информация за преценяване необходимостта за ОВОС
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 107/20.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®