GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018 –ОП-12/14.05.2018 г. Открита процедура по ЗОП с предмет: “Упражняване строителен надзор при изпълнение на "Открит комплекс за спортна дейност с площадка за игра и зона за отдих в УПИ I-1996, кв.95 в гр. Провадия"


Договор № ОП-67 от 19.10.2018година.PDF - 26-11-2018 18:56:22
Заповед № 2443 от 14.09.2018 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците в процедурата .pdf - 14-09-2018 16:08:00
Доклад от работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите.pdf - 14-09-2018 16:07:50
Протокол №4 от 10.09.2018 г. от работата на комисията.pdf - 14-09-2018 16:07:35
Протокол №3 от 14.08.2018 г. от работата на комисията.pdf - 14-09-2018 16:07:14
Протокол №2 от 09.08.2018 г. от работата на комисията.pdf - 14-09-2018 16:07:00
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх.№ РД 9100-1118 от 09.08.2018 година.pdf - 09-08-2018 17:11:41
Протокол №1 от 20.06.2018година от работата на комисията.pdf - 18-07-2018 16:40:52
espd-request.zip - 16-05-2018 17:33:20
Образци на документи.doc - 16-05-2018 17:33:11
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 16-05-2018 17:24:42
Инвестиционен проект за Открит комплекс за спортна дейност с площадка за игра.rar - 16-05-2018 17:20:12
Приложение към техническа спецификация - Количествена сметка.pdf - 16-05-2018 17:13:11
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура.pdf - 16-05-2018 17:11:31
Обявление за обществена поръчка.pdf - 16-05-2018 17:10:15
Решение № 1111 от 14.05.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 16-05-2018 17:09:30
Документация за обществена поръчка – челна страница.pdf - 16-05-2018 17:09:02


НазадОбяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..

СПИСЪК на класираните и на предложените за назначаване кандидати след процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия”, обявена м. юли 2019г.
Повече тук
повече..

Списък на допуснатите до Етап 2 кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®