GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-14/07.06.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: “Упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Изграждане на водопроводи по ул. “Скобелев”, ул. “Овеч”, ул. “Св. Обретенов” и ул. “Христо Смирненски”, гр. Провадия”


Обявление за възложена процедура.pdf - 25-02-2019 16:14:16
Договор № ОП-1 от 21.01.2019година.pdf - 25-02-2019 16:11:20
Заповед № 3003 от 12.11.2018година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 13-11-2018 17:15:50
Доклад с вх.№ ВД-582 от 09.11.2018година за резултатите от работата на комисията.pdf - 13-11-2018 17:15:39
Протокол № 3 от 06.11.2018година от работата на комисията.pdf - 13-11-2018 17:15:21
Протокол № 2 от 01.11.2018година от работата на комисията.pdf - 13-11-2018 17:15:07
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх.№ РД 9100-1471 от 01.11.2018 година.pdf - 01-11-2018 16:54:58
Протокол №1 от 16.07.2018година от работата на комисията.pdf - 23-07-2018 15:49:14
espd-request.zip - 11-06-2018 16:49:26
Образци на документи.doc - 11-06-2018 16:49:19
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 11-06-2018 16:49:00
Работен проект за обект Рехабилитация на уличната пътна мрежа в гр.Провадия.rar - 11-06-2018 16:48:36
Приложение към техническа спецификация - Количествена сметка.pdf - 11-06-2018 16:46:53
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 11-06-2018 16:46:37
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура.pdf - 11-06-2018 16:46:24
Обявление за обществена поръчка.pdf - 11-06-2018 16:46:08
Решение № 1385 от 07.06.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 11-06-2018 16:45:56
Документация за обществена поръчка – челна страница.pdf - 11-06-2018 16:45:47


НазадОбяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..

СПИСЪК на класираните и на предложените за назначаване кандидати след процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия”, обявена м. юли 2019г.
Повече тук
повече..

Списък на допуснатите до Етап 2 кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®