GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-16/06.07.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет:"Проектиране, строителство и извършване на авторски надзор по време на строителство на открити площадки за игра в селата Венчан, Тутраканци, Градинарово, Добрина и Манастир" с пет обособени позиции


Заповед №2116 от 14.08.2018година на Кмета на Община Провадия за прекратяване на процедура по обществена поръчка.pdf - 14-08-2018 17:12:00
Приложение №4 - Опис на документите, съдържащи се в офертата.docx - 09-07-2018 17:33:32
Приложение №3-1, 3-2, 3-3, 3-4 и 3-5 - Ценово предложение по обособени позиции.docx - 09-07-2018 17:33:23
Приложение №2-1, 2-2, 2-3, 2-4 и 2-5 - Предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции.doc - 09-07-2018 17:33:16
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 09-07-2018 17:33:08
Образци на документи.pdf - 09-07-2018 17:07:51
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка по обособени позиции 1,2,3,4 и 5.pdf - 09-07-2018 17:03:26
Методика за определяне на комплексната оценка в открита процедура по ЗОП.pdf - 09-07-2018 17:02:07
Открита площадка за игра в кв.24 по плана на с.Манастир.pdf - 09-07-2018 17:01:46
Открита площадка за игра в УПИ ІХ,кв.28 по плана на с.Добрина.pdf - 09-07-2018 17:01:24
Открита площадка за игра в кв.25 по плана на с.Градинарово.pdf - 09-07-2018 17:01:04
Открита площадка за игра в УПИ XIII-118, кв.25 по плана на с.Тутраканци.pdf - 09-07-2018 17:00:33
Открита площадка за игра в с.Венчан.pdf - 09-07-2018 17:00:11
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 09-07-2018 16:59:38
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура.pdf - 09-07-2018 16:56:42
Обявление за обществена поръчка.pdf - 09-07-2018 16:55:18
Решение №1687 от 06.07.2018година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 09-07-2018 16:54:04
Документация за обществена поръчка – челна страница.pdf - 09-07-2018 16:53:39


НазадОбяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 - 97/02.12.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 95/27.11.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

ИП „Приемно предавателна (базова) станция № 4314, върху сграда находяща се в УПИ II, кв. 20 по плана на гр. Провадия с административен адевс ул. „Шипка” № 16 Възложител:„Теленор България” ЕАД
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл....
повече..

Заповед № 3516/28.11.2019г.
З А П О В Е Д № 3516 гр. Провадия 28.11.2019 г. На основание чл.44, ал.1,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®