GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-17/11.07.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Провадия”


Обявление за възложена поръчка.pdf - 22-08-2019 15:14:01
Договор № ОП-74 от 09.08.2019година.pdf - 22-08-2019 14:56:42
Заповед № 872 от 15.04.2019 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците в процедурата.pdf - 15-04-2019 18:57:09
Доклад с вх. № ВД-153 от 15.04.2019 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 15-04-2019 18:55:07
Протокол №5 от 15.04.2019 година от работата на комисията.pdf - 15-04-2019 18:46:12
Протокол № 4 от 26.03.2019 година от работата на комисията.pdf - 15-04-2019 18:42:36
Протокол № 3 от 14.01.2019 година от работата на комисията.pdf - 15-04-2019 18:33:33
Протокол № 2 от 13.12.2018 година от работата на комисията.pdf - 15-04-2019 18:31:44
Съобщение за оповестяване и отваряне на ценови оферти с изх.№ РД 9100-551 от 10.04.2019година.pdf - 10-04-2019 16:35:14
Протокол №1 от 17.08.2018 година от работата на комисията.pdf - 02-11-2018 16:23:16
Разяснение на Възложителя с изх. №РД 9100- 1099 от 03.08.2018 г. относно постъпили въпроси.pdf - 03-08-2018 15:58:21
Разяснение на Възложителя с изх. №РД 9100-1073 от 30.07.2018 г. относно постъпили въпроси.pdf - 30-07-2018 18:07:15
Приложение №4 - Опис на документите, съдържащи се в офертата.docx - 12-07-2018 22:24:30
Приложение №3 - Ценово предложение.docx - 12-07-2018 22:24:23
Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc - 12-07-2018 22:24:15
Приложение №1 - espd-request.zip - 12-07-2018 22:24:09
Образци на документи.pdf - 12-07-2018 22:17:22
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.docx - 12-07-2018 22:16:37
Методика за определяне на комплексната оценка в открита процедура по ЗОП.pdf - 12-07-2018 22:09:22
Инструкция за организация и технология по изпълнение на пътища.pdf - 12-07-2018 21:55:51
Приложение към техническа спецификация - Количествена сметка за обект Рехабилитация на улична мрежа в град Провадия.pdf - 12-07-2018 21:55:06
Технически проект за троеж Рехабилитация на улична мрежа в град Провадия.rar - 12-07-2018 21:53:31
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 12-07-2018 21:47:54
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура.pdf - 12-07-2018 21:47:15
Обявление за обществена поръчка.pdf - 12-07-2018 21:46:05
Решение № 1736 от 11.07.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 12-07-2018 21:45:33
Документация за обществена поръчка – челна страница.pdf - 12-07-2018 21:45:12


НазадОбяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 16/29.05.2020г.
Изх.№МДT-16/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 15/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 15/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 14/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 14 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®