GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-20/23.08.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: “Изграждане на водопроводи по ул. “Скобелев”, ул. “Овеч”, ул. “Св. Обретенов” и ул. “Христо Смирненски”, гр. Провадия”


Обявление за възложена процедура.pdf - 25-02-2019 16:25:17
Приложения към договор - линеен график.rar - 25-02-2019 16:21:15
Договор № ОП-2 от 21.01.2019година.pdf - 25-02-2019 16:19:08
Заповед №3631 от 18.12.2018 година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците в процедурата.pdf - 18-12-2018 18:58:23
Доклад от работата на комисията с вх. №ВД-648 от 18.12.2018 година.pdf - 18-12-2018 18:57:59
Протокол №3 от 27.11.2018 година от работата на комисията.pdf - 18-12-2018 18:57:44
Протокол №2 от 14.11.2018 година от работата на комисията.pdf - 18-12-2018 18:56:54
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх.№ РД 9100-1569 от 22.11.2018 година.pdf - 22-11-2018 17:01:52
Протокол №1 от 01.10.2018година от работата на комисията.pdf - 11-10-2018 16:19:02
Техническа спецификация - изменена с Решение №2356 от 05.09.2018 г..pdf - 10-09-2018 16:03:00
Условия за участие и указания за подготовка на образците в поръчката- изменени с Решение №2356 от 05.09.2018 г..pdf - 10-09-2018 16:02:43
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №2356 от 05.09.2018 г..pdf - 10-09-2018 16:02:19
Приложение №4 - Опис на документите съдържащи се в офертата .doc - 27-08-2018 16:12:31
Приложение №3 - Ценово предложение .doc - 27-08-2018 16:12:20
Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката .doc - 27-08-2018 16:12:11
Приложение №1 - espd-request.zip - 27-08-2018 16:12:03
Образци на документи.pdf - 27-08-2018 16:11:54
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 27-08-2018 16:11:26
Методика за определяне на комплексната оценка в открита процедура по ЗОП.pdf - 27-08-2018 16:11:03
Количествена сметка.pdf - 27-08-2018 16:10:49
Работен проект за обект Рехабилитация на уличната пътна мрежа в гр.Провадия.rar - 27-08-2018 16:09:31
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 27-08-2018 16:07:57
Условия за участие и указания за подготовка на образците,които са част от оферт.pdf - 27-08-2018 16:07:41
Обявление за обществена поръчка.pdf - 27-08-2018 15:48:19
Решение № 2209 от 23.08.2018 година за откриване на процедура.pdf - 27-08-2018 15:47:56
Документация за обществена поръчка – челна страница.pdf - 27-08-2018 15:47:32


НазадОбяви, съобщения

Предстоящо обслужване на жълти контейнери
Повече тук
повече..

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2019г.
Изх.№156/03.06.2020 год. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРОВАДИЯ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ...
повече..

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®