GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-20/23.08.2018 година Открита процедура по ЗОП с предмет: “Изграждане на водопроводи по ул. “Скобелев”, ул. “Овеч”, ул. “Св. Обретенов” и ул. “Христо Смирненски”, гр. Провадия”


Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти с изх.№ РД 9100-1569 от 22.11.2018 година.pdf - 22-11-2018 17:01:52
Протокол №1 от 01.10.2018година от работата на комисията.pdf - 11-10-2018 16:19:02
Техническа спецификация - изменена с Решение №2356 от 05.09.2018 г..pdf - 10-09-2018 16:03:00
Условия за участие и указания за подготовка на образците в поръчката- изменени с Решение №2356 от 05.09.2018 г..pdf - 10-09-2018 16:02:43
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №2356 от 05.09.2018 г..pdf - 10-09-2018 16:02:19
Приложение №4 - Опис на документите съдържащи се в офертата .doc - 27-08-2018 16:12:31
Приложение №3 - Ценово предложение .doc - 27-08-2018 16:12:20
Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката .doc - 27-08-2018 16:12:11
Приложение №1 - espd-request.zip - 27-08-2018 16:12:03
Образци на документи.pdf - 27-08-2018 16:11:54
Проект на договор за изпълнение на обществена поръчка.pdf - 27-08-2018 16:11:26
Методика за определяне на комплексната оценка в открита процедура по ЗОП.pdf - 27-08-2018 16:11:03
Количествена сметка.pdf - 27-08-2018 16:10:49
Работен проект за обект Рехабилитация на уличната пътна мрежа в гр.Провадия.rar - 27-08-2018 16:09:31
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 27-08-2018 16:07:57
Условия за участие и указания за подготовка на образците,които са част от оферт.pdf - 27-08-2018 16:07:41
Обявление за обществена поръчка.pdf - 27-08-2018 15:48:19
Решение № 2209 от 23.08.2018 година за откриване на процедура.pdf - 27-08-2018 15:47:56
Документация за обществена поръчка – челна страница.pdf - 27-08-2018 15:47:32


НазадОбяви, съобщения

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
Към обявата Приложение...
повече..

Обява за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия” по ОПРЧР2014-2020
Към обявата Приложение...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 93/23.10.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Обявяване на публичен търг за отдаване под наем на терен от 20.00 м² , позиция № 4 по схема № 18 по РП на гр. Провадия
Община Провадия – обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®