GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018 – ОП – 21/31.08.2018 г. Открита процедура по ЗОП с предмет: “ Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, "зелени" отпадъци и нерециклируеми отпадъци, генерирани на територията на Община Провадия”


Договор №ОП-75 от 02.11.2018 година.pdf - 04-12-2018 17:36:37
Заповед № 2727 от 16.10.2018година на Кмета на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 16-10-2018 16:17:14
Доклад с вх.№ ВД-541 от 16.10.2018година за резултатите от работата на комисията.pdf - 16-10-2018 16:16:34
Протокол № 2 от 16.10.2018година от работата на комисията.pdf - 16-10-2018 16:15:56
Протокол № 1 от 08.10.2018година от работата на комисията.pdf - 16-10-2018 16:14:16
Съобщение с изх.№ РД9100-1387 от 11.10.2018година за отваряне и оповестяване на ценови оферти на участниците.pdf - 11-10-2018 16:16:57
Приложение №4 - Опис на документите, съдържащи се в офертата.docx - 03-09-2018 18:36:36
Приложение №3 - Ценово предложение.docx - 03-09-2018 18:36:29
Приложение №2 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc - 03-09-2018 18:36:20
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 03-09-2018 18:36:12
Образци на документи-челен лист.pdf - 03-09-2018 18:36:06
Проект на договор за изпълнение на услуга.pdf - 03-09-2018 18:35:59
Техническа спецификация за възлагане на поръчка.pdf - 03-09-2018 18:35:13
Условия за участие и указания за подготовка на образците в поръчката.pdf - 03-09-2018 18:34:53
Обявление за обществена поръчка.pdf - 03-09-2018 18:34:34
Решение №2305 от 31.08.2018 г. на Кмета на Община Провадия за откриване на процедурата.pdf - 03-09-2018 18:34:19
Документация за възлагане на поръчка - челна страница и съдържание.pdf - 03-09-2018 18:34:02


НазадОбяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..

СПИСЪК на класираните и на предложените за назначаване кандидати след процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия”, обявена м. юли 2019г.
Повече тук
повече..

Списък на допуснатите до Етап 2 кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®