GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018 – ОП – 22/04.09.2018 г. Процедура на договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет: „Проектиране, строителство и извършване на авторски надзор по време на строителство на открити площадки за игра в селата Венчан, Тутраканци, Градинарово, Добрина и Манастир “ с пет обособени позиции


Проект договор за изпълнение на обществената поръчка.pdf - 04-09-2018 18:18:07
Образец на Опис на документите, съдържащи се в офертата.docx - 04-09-2018 18:17:52
Образец на Ценово предложение по обособени позиции.docx - 04-09-2018 18:17:41
Образец на Предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции.doc - 04-09-2018 18:17:27
eEEДОП - espd-request.zip - 04-09-2018 18:17:17
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в с.Венчан.pdf - 04-09-2018 18:04:05
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в УПИ ІХ,кв.28 по плана на с.Добрина.pdf - 04-09-2018 18:03:57
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в УПИ XIII-118, кв.25 по плана на с.Тутраканци.pdf - 04-09-2018 18:03:45
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в кв.25 по плана на с.Градинарово.pdf - 04-09-2018 18:03:35
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в кв.24 по плана на с.Манастир.pdf - 04-09-2018 18:03:24
Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка.pdf - 04-09-2018 18:02:42
Покана до М.Н. Строй ООД в процедура на договаряне без предварително обявление.pdf - 04-09-2018 18:02:16
Решение № 2320 от 04.09.2018 година на Кмета на Община Провадия за провеждане на договоряне без предварително обявление.pdf - 04-09-2018 18:00:41


Назад



Обяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/28.05.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 16/29.05.2020г.
Изх.№МДT-16/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите името...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 15/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 15/29.05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 14/29.05.2020г.
Изх.№МДT- 14 / 29 .05.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..




Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК




Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®