GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018 – ОП – 22/04.09.2018 г. Процедура на договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет: „Проектиране, строителство и извършване на авторски надзор по време на строителство на открити площадки за игра в селата Венчан, Тутраканци, Градинарово, Добрина и Манастир “ с пет обособени позиции


Проект договор за изпълнение на обществената поръчка.pdf - 04-09-2018 18:18:07
Образец на Опис на документите, съдържащи се в офертата.docx - 04-09-2018 18:17:52
Образец на Ценово предложение по обособени позиции.docx - 04-09-2018 18:17:41
Образец на Предложение за изпълнение на поръчката по обособени позиции.doc - 04-09-2018 18:17:27
eEEДОП - espd-request.zip - 04-09-2018 18:17:17
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в с.Венчан.pdf - 04-09-2018 18:04:05
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в УПИ ІХ,кв.28 по плана на с.Добрина.pdf - 04-09-2018 18:03:57
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в УПИ XIII-118, кв.25 по плана на с.Тутраканци.pdf - 04-09-2018 18:03:45
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в кв.25 по плана на с.Градинарово.pdf - 04-09-2018 18:03:35
Скица -виза за проектиране на обект - Открита площадка за игра в кв.24 по плана на с.Манастир.pdf - 04-09-2018 18:03:24
Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка.pdf - 04-09-2018 18:02:42
Покана до М.Н. Строй ООД в процедура на договаряне без предварително обявление.pdf - 04-09-2018 18:02:16
Решение № 2320 от 04.09.2018 година на Кмета на Община Провадия за провеждане на договоряне без предварително обявление.pdf - 04-09-2018 18:00:41


НазадОбяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 - 97/02.12.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 - 95/27.11.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

ИП „Приемно предавателна (базова) станция № 4314, върху сграда находяща се в УПИ II, кв. 20 по плана на гр. Провадия с административен адевс ул. „Шипка” № 16 Възложител:„Теленор България” ЕАД
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл....
повече..

Заповед № 3516/28.11.2019г.
З А П О В Е Д № 3516 гр. Провадия 28.11.2019 г. На основание чл.44, ал.1,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®