GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018-ОП-23/28.09.2018г.Публично състезание по ЗОП с предмет:"Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през 2019 година" с пет обособени позиции


Заповед № 3182 от 29.11.2018г. на Кмета на община Провадия за класиране на участниците.pdf - 29-11-2018 18:05:58
Доклад от работата на комисията за разглеждане и оценка на оферти от 29.11.2018г..pdf - 29-11-2018 18:05:08
Протокол № 4 от 29.11.2018г. от работата на комисията.pdf - 29-11-2018 18:04:53
Протокол № 3 от 19.11.2018г. от работата на комисията.pdf - 29-11-2018 18:04:42
Протокол № 2 от 14.11.2018г. от работата на комисията за оиценка на оферти.pdf - 29-11-2018 18:04:26
Съобщение с изх.№ РД 9100-1554 от 14.11.2018година за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 14-11-2018 16:30:33
Протокол №1 от 23.10.2018 година от работата на комисията.pdf - 02-11-2018 14:19:37
Образец №4 - Опис на документите.doc - 28-09-2018 17:18:37
Образец №3 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc - 28-09-2018 17:18:31
Образец №2 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc - 28-09-2018 17:18:23
Образец №1 - espd-request.zip - 28-09-2018 17:18:17
Образци на документи-челен лист.pdf - 28-09-2018 17:18:10
Проект на договор за изпълнение на обществената поръчка.pdf - 28-09-2018 17:17:58
План за зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на Община Провадия.pdf - 28-09-2018 17:10:43
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 28-09-2018 17:09:02
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата в открита процедура.pdf - 28-09-2018 17:08:17
Обявление за обществена поръчка.pdf - 28-09-2018 17:07:05
Решение № 2549 от 28.09.2018 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 28-09-2018 17:05:56
Документация за обществена поръчка – челна страница.pdf - 28-09-2018 17:05:22


НазадОбяви, съобщения

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
Към обявата Приложение...
повече..

Обява за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия” по ОПРЧР2014-2020
Към обявата Приложение...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 93/23.10.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Обявяване на публичен търг за отдаване под наем на терен от 20.00 м² , позиция № 4 по схема № 18 по РП на гр. Провадия
Община Провадия – обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®