GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018 - ОП - 24/19.10.2018 г. Пряко договаряне по реда на ЗОП с предмет: "Изготвяне, отпечатване и доставка на общинско информационно издание "Провадия плюс"


Договор №ОП-78 от 12.11.2018 година.pdf - 04-01-2019 17:35:45
Заповед № 2816 от 26.10.2018 година на Кмена на Община Провадия за класиране на участниците.pdf - 26-10-2018 16:54:35
Доклад с вх.№ ВД-559 от 26.10.2018 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 26-10-2018 16:54:25
Протокол № 1 от 24.10.2018 година от работата на комисията.pdf - 26-10-2018 16:54:11
Покана с изх.№ РД 2600-1617 от 19.10.2018година.pdf - 19-10-2018 16:44:40
Проект на договор за обществена поръчка.docx - 19-10-2018 16:44:18
Приложение №4 - Опис на документите, съдържащи се в офертата.docx - 19-10-2018 16:43:57
Приложение №3 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката.doc - 19-10-2018 16:43:43
Приложение №2 - Предложение за изпълняние на поръчката.doc - 19-10-2018 16:43:17
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 19-10-2018 16:41:16
Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка .pdf - 19-10-2018 16:40:59
Решение № 2755 от 19.10.2018година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 19-10-2018 16:40:46


НазадОбяви, съобщения

Обявление за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР 2014-2020
Обявление за провеждане на подбор на персонал...
повече..

Списък на класираните и на предложените за назначаване кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®