GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2018 - ОП - 28/31.12.2018 г. Открита процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на хранителни продукти и стоки за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка в Община Провадия" по обособени позиции


Протокол № 1 от 07.02.2019година от работата на комисията.pdf - 20-03-2019 16:48:15
Разяснение на Възложителя относно обществена поръчка с изх.№РД 9100-122 от 22.01.2019 г..pdf - 22-01-2019 17:49:05
Приложение №4 – Опис на документите, съдържащи се в офертата.docx - 03-01-2019 16:44:48
Приложение №3-8 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №8.docx - 03-01-2019 16:44:13
Приложение №3-7 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №7.docx - 03-01-2019 16:43:42
Приложение №3-6 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №6.docx - 03-01-2019 16:43:10
Приложение №3-5 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №5.docx - 03-01-2019 16:42:40
Приложение №3-4 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №4.docx - 03-01-2019 16:41:59
Приложение №3-3 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3.docx - 03-01-2019 16:41:27
Приложение №3-2 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2.docx - 03-01-2019 16:40:50
Приложение №3-1 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1.docx - 03-01-2019 16:40:06
Приложение №2-8 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №8.docx - 03-01-2019 16:39:35
Приложение №2-7 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №7.docx - 03-01-2019 16:38:58
Приложение №2-6 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №6.docx - 03-01-2019 16:38:28
Приложение №2-5 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №5.docx - 03-01-2019 16:37:53
Приложение №2-4 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №4.docx - 03-01-2019 16:37:08
Приложение №2-3 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3.docx - 03-01-2019 16:36:34
Приложение №2-2 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2.docx - 03-01-2019 16:36:02
Приложение №2-1 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1.docx - 03-01-2019 16:35:27
Приложение №1 - Еspd-request.rar - 03-01-2019 16:34:54
Проект на договор за обществена поръчка.pdf - 03-01-2019 16:34:10
Методика за определяне на комплексната оценка.pdf - 03-01-2019 16:33:24
Техническа спецификация.pdf - 03-01-2019 16:32:42
Условия за участие и указания за подготовка на образците в поръчката.pdf - 03-01-2019 16:31:35
Обявление за обществена поръчка.pdf - 03-01-2019 16:30:04
Решение № 3738 от 31.12.2018 година на кмета на Община Провадия за откриване на процедура.pdf - 03-01-2019 16:28:31
Документация - челна страница и съдържание.pdf - 03-01-2019 16:27:21


НазадОбяви, съобщения

Обявление за провеждане на подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР 2014-2020
Обявление за провеждане на подбор на персонал...
повече..

Списък на класираните и на предложените за назначаване кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.040-0013 „Социален патронаж в община Провадия“ по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 65/08.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Обявление : На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ издадена виза за проектиране в УПИ ІV-839 в кв. 61 по плана на гр. Провадия.
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 140 и чл. 42 ал. 3 от ЗУТ, Отдел „УТЕОС”...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®