GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019 – ОП – 1/04.01.2019 година Публично състезание по ЗОП с предмет: „Изготвяне, отпечатване и доставка на общинско информационно издание „Провадия плюс”


Обявление за приключване на договор по обществена поръчка.pdf - 30-01-2020 17:05:42
Обявление за възложена процедура.pdf - 04-04-2019 15:17:09
Договор № ОП-9 от 06.03.2019година.pdf - 04-04-2019 15:16:31
Заповед № 318 от 11.02.2019 година на Кмета на Община Провадия относно класиране на участниците.pdf - 11-02-2019 17:24:49
Доклад с вх.№ 58 от 11.02.2019 година за резултатите от работата на комисията.pdf - 11-02-2019 17:23:51
Протокол № 2 от 08.02.2019година от работата на комисията.pdf - 11-02-2019 17:23:31
Съобщение с изх.№ РД 9100-206 от 04.02.2019година за отваряне и оповестяване на ценови оферти.pdf - 04-02-2019 17:13:38
Проткол № 1 от 29.01.2019година от работата на комисията.pdf - 04-02-2019 17:13:26
Приложение №4 - Опис на документите, съдържащи се в офертата.docx - 04-01-2019 17:30:14
Приложение №3 - Ценово предложение за изпълнение на поръчката.doc - 04-01-2019 17:30:08
Приложение №2 - Предложение за изпълняние на поръчката.doc - 04-01-2019 17:30:02
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 04-01-2019 17:29:56
Проект на договор за обществена поръчка.pdf - 04-01-2019 17:29:45
Техническа спецификация в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП.pdf - 04-01-2019 17:28:41
Условия за участие и указания за подготовка на образците, които са част от офертата.pdf - 04-01-2019 17:28:26
Обявление за обществена поръчка.pdf - 04-01-2019 17:27:59
Решение № 43 от 04.01.2019 година на Кмета на Община Провадия за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.pdf - 04-01-2019 17:27:46
Документация за възлагане на обществена поръчка - челен лист и съдържание.pdf - 04-01-2019 17:27:31


НазадОбяви, съобщения

Заповед № 3597/02.12.2020г.
Повече тук
повече..

Заповед № 3596 от 02.12.2020г.
Повече тук
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 110/30.11.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Събщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№262/01.12.2020г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК, Общински...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®